Gemensamt uttalande från de nordiska barnombudsmännen och barnmedicinska experter om omskärelse

Låt pojkar själva få bestämma om de ska omskäras

Omskärelse utan medicinsk grund som utförs utan att personen har samtyckt bryter mot grundläggande medicinsk-etiska principer. Särskilt med tanke på att ingreppet är oåterkalleligt, smärtsamt och kan medföra allvarliga komplikationer. I de nordiska länderna finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar.

Argument som kan tala för omskärelse av vuxna män har liten relevans för små barn i de nordiska länderna. Pojkarna kan själva ta ställning till omskärelse när de uppnår den ålder och mognad som krävs för att samtycka.

Som barnombudsmän och barnmedicinska experter menar vi att omskärelse av pojkar utan medicinsk grund är i strid med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter som ger barn rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem och artikel 24(3) som säger att barn ska skyddas mot tradionella sedvänjor som kan vara skadliga för deras hälsa.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har i år uppmanat alla länder att avskaffa ingrepp som komprometterar barns integritet och värdighet, och som är skadliga för flickors och pojkars hälsa. Vi ser det som grundläggande att föräldrarätten i detta sammanhang inte sätts före barnets rätt till kroppslig integritet. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet, även om detta kan inskränka vuxnas rätt att utöva sina religiösa eller traditionsbundna sedvänjor.

De nordiska barnombudsmännen och barnmedicinska experter önskar därför arbeta för att omskärelse endast kan utföras om en pojke som uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå nödvändig medicinsk information väljer att samtycka till ingreppet.

Vi önskar en respektfull dialog mellan alla berörda parter om hur vi bäst kan försäkra pojkar fullt inflytande i frågan om omskärelse. Vi uppmanar också våra regeringar att upplysa om barnets rättigheter och de hälsomässiga riskerna och konsekvenserna av ingreppet. Vi ber de nordiska regeringarna att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att pojkar själva får bestämma om de vill omskäras.

Oslo den 30 september 2013.

Anne Lindboe, barneombud, Norge
Fredrik Malmberg, barnombudsman, Sverige
Maria Kaisa Aula, barnombudsman, Finland
Per Larsen, formand for børnerådet, Danmark
Margrét María Sigurðardóttir, umbuðsmaður barna, Ísland
Aaja Chemnitz Larsen, barnetalsperson, Grønland
Hans Skari, leder for Barnekirugisk forening, Norge
Trond Markestad, leder for Rådet for legeetikk, Norge
Jan Petter Odden, leder av Norsk barnelegeforening, Norge
Kirsti Egge Haugstad, Norsk barnesykepleierforbund, Norge
Lise Janne Wang, Landsgruppen av helsesøstre, Norge
Olle Söder, ordförande Svenska barnläkarföreningen, Sverige
Gunnar Göthberg, docent, Barnkirurgisk förening, Sverige
Ingólfur Einarsson, President of the Icelandic Pediatric Society, Iceland
Þráinn Rósmundsson, Yfirlæknir barnaskurðlækninga, Fulltrúi Barnaskurðlæknafélags Íslands Barnaspítala Hringsins, Ísland

Ragnar Bjarnason, Prófessor, Yfirlæknir barnalækninga, Barnaspítala Hringsins, Landspítali, Ísland