Nationellt stöd behövs

Barn som besöker en frihetsberövad förälder behöver nationellt stöd. Det konstaterades vid Barnombudsmannens seminarium ”Barns upplevelser av att besöka en förälder på anstalt eller häkte” på Barnrättstorget i Almedalen.

Tillsammans med Lovisa Nygren, projektledare på Kriminalvården, Anne H Berman, forskargruppledare på Karolinska Institutet och justitieutskottets ordförande Morgan Johansson diskuterades nödvändigheten av att möta barn till intagna efter deras förutsättningar som barn.

- Det är helt klart att något måste göras för att underlätta för dessa barn, sa Morgan Johansson, ordförande Justitieutskottet.

- Jag ser tre viktiga åtgärder som behövs för att stärka barnets rättigheter: se över lagstiftningen, höj statusen för barnfrågorna och ge Kriminalvården, genom regeringen, ett särskilt uppdrag att se över barnets rättigheter som helhet och nationellt, sa Morgan Johansson vidare.

På seminariet presenterade Barnombudsmannen det arbete inom projektet Pejling och dialog där Barnombudsmannen mött barn och unga som besökt en frihetsberövad förälder. Några av barnen fick möjlighet att under våren möta representanter för Kriminalvården och direkt till dem berätta om sina upplever av att besöka en förälder på anstalt eller häkte.

- Det var mycket betydelsefullt för oss att möta och lyssna på dessa barn. Vi är på rätt spår och vill fortsätta utveckla vår verksamhet och jobba med bland annat bemötandet av barnen vid besöken, sa Lovisa Nygren, projektledare på Kriminalvården.

Anne  H Berman, forskargruppledare på Karolinska Institutet som arbetat med den så kallade copingstudien där man i Sverige djupintervjuat ett 50-tal barn till frihetsberövade. Studien visar att dessa barn har stort behov av stöd i vardagen men också hjälp genom hela rättssystemet.

- De här barnen behöver ett eget ombud och annat strukturerat stöd för att tillgodose barnets egna rättigheter, sa Anne H Berman.
 
Barnombudsmannen har med utgångspunkt i samtalen med barnen sammanfattat ett antal förslag till förbättringar för barn som besöker en förälder på anstalt och i häkte:

• Lagstifta om barnets rätt till information, råd och stöd när förälder är intagen i anstalt eller häkte (jf med motsvarande rätt för barn som anhöriga till sjuka föräldrar i Hälso- och Sjukvårdslagen).

• Förstärk och tydliggör rollen för Kriminalvårdens barnombud. Ombuden ska ha tid och möjlighet att säkerställa att det finns ett barnperspektiv i hela verksamheten. Ombuden ska ansvara för att förbereda, underlätta och följa upp besök. Kriminalvården ska på nationell nivå följa upp barns och ungas egna åsikter kring hur besöken och besöksmiljön kan förbättras.

• Större flexibilitet i besökstider som anpassas mer efter barnets behov. Det kan exempelvis handla om att barn med lång resväg kan behöva längre besökstid eller att besöken inte ska krocka med barnets skoltid.

• Barn i olika delar av landet måste ges likvärdiga möjligheter att besöka en förälder som är intagen i anstalt eller häkte. Det kräver ett förtydligande i socialtjänstlagens regler om ekonomiskt bistånd.

• Varje barn har rätt till en egen kontakt med sin förälder. Det innebär exempelvis att syskon och övriga anhöriga inte ska behöva dela på en kort telefontid.