Barnombudsmannen kallar myndigheter till möte om situationen för barn till EU-migranter

Barnombudsmannen har på senare tid uppmärksammat att barn till EU-migranter inte tycks få sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter respekterade. Det handlar om barn som inte får gå i skolan samt om barn som lever i tillfälliga, osäkra boenden utan tillgång till värme eller vatten.

Alla barn som vistas i Sverige har enligt barnkonventionen rätt till utbildning, god hälsa och till social trygghet. Konventionsstaten är även skyldig att i enlighet med nationella förhållanden utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder. Det gäller även barn som vistas tillfälligt här och barn som är papperslösa.

Barnombudsmannen känner oro om det är så att barn på grund av sitt ursprung eller sociala bakgrund förvägras rätten till utbildning eller grundläggande trygghet. Kommuner tycks tolka gällande lagstiftning olika. Barnombudsmannen kallar därför Socialstyrelsen, Skolinspektionen och Skolverket till möte för att diskutera om det kan krävas förtydliganden i skollagen, socialtjänstlagen och lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet. Mötet äger rum onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00 – 12.00.

Se ett exempel på inbjudan som har gått ut till de tre myndigheterna