Barnrättskommitténs lista med frågor till regeringen

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) har nu publicerat sin lista med frågor till den svenska regeringen som en del av den granskning som barnrättskommittén just nu genomför av Sverige och som ska vara klar i januari 2015.

Barnombudsmannen välkomnar att flera av sakfrågorna som myndigheten arbetat med de senaste åren är med på barnrättskommitténs lista till Sveriges regering. Bland annat har barnrättskommittén nu frågat om regeringen har avsikten att se till att bältning av barn och användning av isolering som straff upphör.  Att isolering används som straff är något som barn och unga har berättat om i många av Barnombudsmannens årsrapporter. I rapporten ”Bryt tystnaden! – barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa” och i årsrapporten från 2011 ”Bakom fasaden, barn och unga i den sociala barnavården” finns dessa förslag.

Barnrättskommittén frågar också om vilka åtgärder som gjorts för att underlätta för barn med en förälder i fängelse att kunna upprätthålla en kontakt. Även detta är en fråga som Barnombudsmannen arbetat intensivt med den senaste tiden. Läs mer om arbetet med att möta barn med en frihetsberövad förälder

Barnombudsmannen möter och lyssnar på barn i utsatta situationer. Vi har mött barn som upplevt våld, varit omhändertagna av samhället eller upplevt psykisk ohälsa. vi har besökt barn på de statliga ungdomshemmen, i transitboenden för ensamkommande asylsökande barn, i hem för vård och boende samt i häkten och polisarrester.

Det som barn och unga har berättat för oss har vi förmedlat till barnrättskommittén som nu har publicerat listan med frågor till Sveriges regering. Frågorna är en del av barnrättskommitténs granskning av hur Sverige lever upp till barnkonventionen som pågår just nu. Regeringen ska lämna ett skriftligt svar senast 15 oktober 2014. Sveriges regering kallas sedan till en utfrågning i januari 2015. Barnrättskommittén publicerar därefter rekommendationer (Concluding Observations) till Sverige för det fortsatta arbetet med att förverkliga barnets rättigheter.

Barnombudsmannen lämnade också tidigare i vår en tilläggsrapport till barnrättskommittén om de frågor som barn och unga har uppmärksammat oss på sedan 2009. Läs tilläggsrapporten här