Möte om barn till EU-migranter gav tydliga besked om mänskliga rättigheter

Barnombudsmannen fick tydliga besked på dagens möte med Skolverket, Skolinspektionen och Socialstyrelsen om situationen för barn till EU-migranter.

– Jag har känt oro över situationen för barn till EU-migranter. Det handlar om barn som inte får gå i skolan och om barn som lever i tillfälliga, osäkra boenden utan tillgång till värme eller vatten, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har under hösten uppmärksammats på att kommuner inte vet hur de ska förhålla sig till EU-migranter som vistas här med sina barn. 

Därför kallade Barnombudsmannen berörda myndigheter till möte för att se om det finns luckor i lagstiftningen, eller om det snarare handlar om att tydliggöra och informera om vad lagstiftningen säger om barnens rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast att alla barn som vistas i ett land, utan åtskillnad har rätt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Och internationella konventioner förpliktigar.

– EU måste agera för att mänskliga rättigheter tillgodoses i alla medlemsländer. Samtidigt kan vi inte bortse från vårt ansvar för de barn som befinner sig i vårt land här och nu, säger Fredrik Malmberg.

Skolverket konstaterar att barn till EU-migranter som vistas här längre än tre månader och som inte har tillstånd att vara här ska ses som papperslösa och få rätt till utbildning.

Samtidigt påpekar Skolverket att det är oklart när kommunernas skyldighet att erbjuda utbildning inträder, och att detta behöver förtydligas. Det handlar framförallt om de barn vars föräldrar vistas här vid upprepade tillfällen, och som i praktiken är här under lång tid.

I en skrivelse som nu skickas till utbildningsdepartementet uttrycker Skolverket det så här: ”Skolverket ser allvarligt på det uppkomna läget. Barn har enligt barnkonventionen rätt till utbildning och det är viktigt att det är tydligt när denna rätt inträder i de fall då barn vistas tillfälligt i Sverige. De aktuella barnen är dessutom ofta såväl ekonomiskt som socialt utsatta, vilket ytterligare understryker allvaret i situationen.”

– Jag välkomnar Skolverkets initiativ. Det är också bra att Skolinspektionen på mötet sa att de följer utvecklingen för att se om en rättspraxis kan utvecklas. Ny lagstiftning tar tid, säger Fredrik Malmberg.

När det gäller barnens rätt till hälso- och sjukvård är lagstiftningen tydlig enligt Socialstyrelsen. Inget barn ska nekas vård.

När det gäller rätten till skydd för barn till EU-migranter som lever i hemlöshet eller ovärdiga levnadsförhållanden menar Socialstyrelsen att socialtjänsten har samma ansvar för att tillgodose de här barnens grundläggande rättigheter och behov som alla andra barn.

– Idag har myndigheterna gett bra och tydliga besked om vad som gäller. Nu är det viktigt att informationen sprids så att barn får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda, säger Fredrik Malmberg.

 

Presskontakt:
Catherine Johnsson 08-692 29 64