Max18: Analyser ska bidra till ökad förståelse

För två år sedan lanserades Max18, ett webbaserat uppföljningssystem som visar samlad statistik om barns levnadsförhållanden. Sex nya indikatorer tillkom i början av året för att ge en bättre bild av hur barn och unga har det i Sverige. Nu ska statistiken kompletteras med analyser.

Jenny Hedström är utredare på Barnombudsmannen och arbetar med att ta fram den första analysen som handlar om genus.

– Vi ser att det finns skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller till exempel skolprestationer och psykisk ohälsa, berättar hon.

– Det är viktigt att inte bara beskriva hur det ser ut, utan också söka förklaringar till varför. Barns levnadsförhållanden behöver förstås i relation till andra strukturer i samhället, som genus och klass.

Målsättningen med Max18 är att ge beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer i samhället ökad kunskap om hur barn har det i Sverige för att kunna fatta bra beslut.

Det finns många områden att belysa och användarna är en brokig skara.

– Förra året frågade vi hur några av våra målgrupper använder Max18, berättar Jenny Hedström. Det visade sig att statistiken användes för budgetarbete, presentationer, utvärderingar och undersökningar.

– Många har efterfrågat analyser. De vill veta mer om vad som ligger bakom statistiken och diskutera vad det kan bero på för att kunna prioritera rätt insatser.

Ett annat önskemål är mer data på kommunnivå, för att se hur den egna verksamheten ligger till i förhållande till andra. Förhoppningen är att det i framtiden ska bli möjligt att samla in mer statistik som kan brytas ner på lokal nivå.

Just nu pågår också ett arbete för att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Det ska bli enklare för användarna att få fram statistik.

I november publiceras uppdaterad statistik på följande områden:

• Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd
• Barn som tycker att sin egen hälsa är bra
• Barn med skador som lett till sjukhusvård
• Barn med skador med dödlig utgång
• Barn i vård med placering utanför det egna hemmet
• Barn i institutionsvård längre än 6 månader
• Återplacerade barn i HVB eller familjehem
• Barn lagförda för brott
• Lagförda sexualbrott mot barn

Har du använt Max18 i ditt arbete? Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter. Hör av dig till annika.falk@barnombudsmannen.se