Rekordmånga anmälningar till Skolinspektionen första halvåret

Allt fler anmäler missförhållanden i skolan. Det visar ny statistik från Skolinspektionen. Under första halvåret 2014 gjordes 2 064 anmälningar om missförhållanden på förskolor och skolor av föräldrar eller andra personer. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2013. Jämfört med samma period 2012 är ökningen hela 36 procent.

De flesta anmälningarna, drygt 700, rör kränkande behandling. Men många anmälningar handlar också om brist på särskilt stöd – var fjärde anmälan gäller detta.

Och anmälningarna om missförhållanden återspeglas i Skolinspektionens egen granskning.

Tillsyn av brister
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av grund- och gymnasieskolor för att se att de bedriver sin verksamhet i enlighet med lagar och regler.

Under första halvåret 2014 granskade Skolinspektionen 722 grundskolor och 156 gymnasieskolor.

Trygghet och studiero är det område som får flest anmärkningar. Var sjätte skola lever inte upp till skollagens krav och behöver vidta åtgärder. Skolorna behöver bland annat bli bättre på att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Tillsynen visar också att många skolor brister i sitt arbete med särskilt stöd och pedagogiskt ledarskap. Exempelvis är skolorna inte tillräckligt snabba på att utreda och fatta beslut om åtgärder när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven.

Läs mer om tillsynen här

Här kan du se om det kommit in anmälningar från din kommun och vad Skolinspektionen fattat för beslut

Här kan du se när din kommun granskas

Barnombudsmannen om kränkningar i skolan
Barnombudsmannen har de senaste tre åren lyssnat till barns och ungas erfarenheter av kränkningar och trakasserier i skolan i regeringsuppdraget Pejling och dialog. Här kan du ta del av vårt arbete

I år fortsätter vi att fördjupa oss i frågan för att se hur barnets mänskliga rättigheter tillgodoses när elever utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan. Resultatet redovisas i vår årsrapport 2015.