Utveckling av metoder för att lyssna på barn med funktionsnedsättning

Barnombudsmannen har fått i uppdrag att vidareutveckla metoder för att långsiktigt och inom ramen för sina prioriterade områden lyssna på barn med olika typer av funktionsnedsättning. Metodutvecklingen ska särskilt avse det behov av stöd som kan krävas för att barn med funktionsnedsättning som medför kommunikationssvårigheter ska komma till tals.

Barnets rätt att komma till tals har ett inneboende värde i sig. Utifrån ett barnrättsperspektiv ska alla barn ges möjlighet att komma till tals i alla de frågor som barn berörs av samt få sina åsikter beaktade. Forskning visar att barn med funktionsnedsättning har en ökad ekonomisk utsatthet, löper större risk att utsättas för olika former av våld, oftare utsätts för mobbning samtidigt som de betydligt mer sällan kommer till tals än andra barn.

Olika faktorer skapar hinder för barn med kommunikationssvårigheter att komma till tals samtidigt som det talade språket bara är ett av många uttryckssätt. Vi kommunicerar också genom exempelvis kroppsspråk, gester, symboler, bilder, tecken och ansiktsuttryck.

Resultatet av den pilotstudie som Barnombudsmannen genomfört inom ramen för uppdraget visar att Barnombudsmannen kan träffa alla barn men att det kräver vidareutveckling och anpassning av metoden Unga Direkt.