Viktigt steg för att förbättra familjehemsvården

Den 15 april presenterade Barnombudsmannen sin rapport ”Våga fråga – röster från barn i familjehem” för barnminister Maria Larsson.

– Jag har bett Barnombudsmannen göra detta för att vi ska kunna förbättra familjehemsvården. För mig blir det här ett ovärderligt material, säger Maria Larsson.

På mötet deltog två ungdomar som medverkat i Barnombudsmannens arbete. De berättade om det utanförskap som de upplevt i sina familjehem, om bristen på information och delaktighet när socialtjänsten fattar beslut, och om hur viktigt det är att samhället tar reda på hur barn i familjehem själva upplever sin situation.

Rapporten är en del i ett regeringsuppdrag där Barnombudsmannen tillsammans med Socialstyrelsen ska ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem. Barnombudsmannens bidrag i uppdragets första fas har varit att låta barn och unga med erfarenhet av att vara placerad i familjehem själva komma till tals om vad som behövs för att kunna berätta om sin situation och vilka områden som är viktiga att fråga om.

Barn och unga lyfter fram hur angeläget det är att få dela med sig av sina tankar, åsikter och upplevelser på ett sätt som passar dem själva och till personer som de känner förtroende för. De berättar också hur betydelsefullt det är att få ge sin egen version av verkligheten, att bli lyssnade till och tagna på allvar. 

Barnombudsmannens utgångspunkt är att barn är experter på sin egen situation. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barn i familjehem rätt att själva definiera vad de behöver för en trygg uppväxt. Alla barn har samma rätt att komma till tals, oavsett ålder eller individuella förutsättningar. Metoder för att lyssna på barn i familjehem måste därför vara väl anpassade till barns olika behov.

De områden och förutsättningar som barn i familjehem berättar om i rapporten kommer nu ligga till grund för det fortsätta arbetet med att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem. Maria Larsson avslutade mötet med en videohälsning till de barn och unga som bidragit till rapporten.