Barnombudsmannen kräver nationell handlingsplan om ensamkommande

Varje år försvinner flera hundra ensamkommande asylsökande barn i Sverige. FN:s barnrättskommitté kritiserade nyligen Sverige för att inte utreda detta ordentligt. Sverige måste bli bättre på att skydda barnen, löd rekommendationen.

Pojke med hand för ansiktet

Idag har Barnombudsmannen samlat fyra viktiga myndigheter till möte för att diskutera ensamkommande asylsökande barn som försvinner i Sverige. Representanter för polisen, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Skolverket deltog i överläggningen.

– Det är en skrämmande bild. Fem till tio procent av de ensamkommande asylsökande barnen försvinner varje år. Ingen vet idag vad som händer med de barn som försvinner. Trots att myndigheterna har viktig information saknas övergripande analyser. De saknar också en bild av vad de barn som kommer tillbaka har varit med om, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Det handlar om barn i olika åldrar. Trettio procent av de barn som försvinner är yngre än 15 år. Barnen försvinner i alla skeden av asylprocessen. Vi vet att det finns en stor risk att barnen utnyttjas i människohandel och kriminalitet.

– Jag kommer att föreslå att regeringen tar initiativ till att ta fram en nationell handlingsplan som tydliggör hur myndigheter ska agera och samarbeta när ett barn försvinner. Ansvar och rollfördelning mellan de myndigheter och andra aktörer som finns runt barnen måste klargöras. De barn som hittas eller återvänder måste också få bättre stöd, säger Fredrik Malmberg.

Vi måste också bli bättre på att förhindra att barn försvinner. Idag finns stora brister i barnens boenden som gör att man missar att förebygga risker och förhindra att barn försvinner. För att ensamkommande asylsökande barn ska få ett bra mottagande i Sverige krävs boenden som är anpassade till barnens specifika behov, en fungerande skolgång och vuxna med kunskap om barnens situation och förmåga att fånga upp vad barnen behöver.

Presskontakt: Catherine Johnsson 08-692 29 64