FN riktar allvarlig kritik mot Sverige

Idag lämnar FN:s barnrättskommitté sina synpunkter på hur Sverige lever upp till barnkonventionen.

FN rapport

– Sverige får beröm för sina ambitioner och beslutet att göra barnkonventionen till lag. Men vi får mycket skarp kritik på flera konkreta punkter som rör barn i utsatta situationer, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnrättskommitténs rekommendationer baseras på en omfattande granskning av Sverige som pågått under hela 2014. Då har regeringen fått ge sin bild av hur barns rättigheter tillgodoses i Sverige och besvarat frågor från barnrättskommittén. Barnombudsmannen och barnrättsorgansationer har också bidragit med beskrivningar av hur situationen för barn ser ut på olika områden.

Granskningen avslutades i mitten av januari med en utfrågning av representanter för regeringen i Genève.

Granskningen avslutades i mitten av januari med en utfrågning av representanter för regeringen i Genève.

– Då sa regeringen att Sverige ska vara det bästa landet i världen att växa upp i. Det ställer höga krav på att utforma en konkret handlingsplan för att åtgärda den kritik som barnrättskommittén fört fram, anser Fredrik Malmberg.

Här är några viktiga punkter i Barnrättskommitténs rekommendationer:

• Gör barnkonventionen till svensk lag
Det har regeringen lovat att göra, vilket Barnrättskommittén tycker är bra. Men barnrättskommittén vill att regeringen skyndar på processen och den utredning som just nu tittar på hur detta ska gå till. Barnrättskommittén betonar också att barnkonventionen ska väga tyngre vid en konflikt med nationell lag.

• Ge barn i utsatta situationer likvärdig tillgång till grundläggande tjänster
Barn i utsatta situationer får väldigt olika stöd beroende på var i landet de bor. Barnrättskommittén är oroad över de stora skillnaderna mellan olika kommuner och landsting och rekommenderar Sverige att se till att alla barn i Sverige får tillgång till sina rättigheter.

• Barn och unga måste få kunskap om sina rättigheter
Många barn känner inte till sina mänskliga rättigheter och vad de kan göra om dessa inte respekteras. Barnrättskommittén rekommenderar Sverige att satsa på att utbilda barn. Exempelvis om säkerhet på nätet och hur nätkränkningar drabbar barn.

• Yrkesgrupper som arbetar med barn måste få utbildning om barns rättigheter
Inte heller vuxna har tillräckligt med kunskap om barns rättigheter, vilket är nödvändigt för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Barnrättskommittén rekommenderar Sverige att alla yrkesgrupper som arbetar med barn ska utbildas. Bland annat i hur man upptäcker tecken på att barn far illa och i vårdmetoder som undviker våld eller tvång.

• Barn i samhällsvård måste få sina rättigheter respekterade
Barnombudsmannen har i flera årsrapporter uppmärksammat hur barn och unga får sina rättigheter kränkta när de är omhändertagna och placerade i familjehem, på HVB och särskilda ungdomshem. De asylsökande barnens rättigheter behöver också stärkas. Barn har rätt att göra sin röst hörd i rättsprocesser. Inget barn som är placerad i samhällets vård på grund av att föräldrarna inte klarar att ta hand om dem ska heller utvisas tillsammans med sina föräldrar.

• Skärpt lagstiftning för att skydda barn mot sexualbrott
Skyddet mot barn som utsätts för sexualbrott är otillräckligt. Barnrättskommittén uppmanar Sverige att kriminalisera alla former av barnpornografi och sexuell exploatering av barn. Alla barn som utsätts för övergrepp, även de i åldrarna 15-18 år, måste ha ett fullgott rättsligt skydd.

• Förbjud isolering av barn och unga i samhällsvård, arrest och häkte
Idag är det möjligt att isolera barn och unga inom psykiatrin, på särskilda ungdomshem, i arrest och häkte. Barnrättskommittén är allvarligt oroad över användandet av isolering och uppmanar Sverige att införa ett totalförbud mot användandet av isolering på alla institutioner. Sverige uppmanas också att i lag förbjuda fastspänning i bälte, som är en tvångsåtgärd inom den psykiatriska slutenvården.

• Ge barn som bevittnat våld straffrättslig status som målsägande
Barn som har sett en förälder bli slagen av den andra föräldern är idag inte part i målet vid en rättegång. Barnrättskommittén är kritisk till detta och anser att barn som är offer för och som har bevittnat våld ska kunna vara målsägande och få lämpligt stöd genom rättsprocessen.

• Stärk möjligheten för barn och unga att framföra klagomål
Om Sverige menar allvar med att göra barnkonventionen till lag behöver man ratificera det tredje tilläggsprotokollet om en internationell klagomekanism. Barnrättskommittén menar att Sverige behöver säkerställa att barn kan slå larm om deras rättigheter kränks.

Barnrättskommittén föreslår också att Barnombudsmannen ska kunna ta emot och utreda enskilda ärenden.

Läs intervju med barnombudsman Fredrik Malmberg