”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering”

Barnombudsmannen har deltagit med en expert i utredningen ”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering”. Utredningen överlämnades nyligen till regeringen.

I utredningen föreslås en sänkning av åldersgränsen från 18 år till 15 år för att med vårdnadshavarens samtycke få söka tillstånd att byta kön genom kirurgiska ingrepp i könsorganen. Barnombudsmannen anser att frågan bör utredas mer innan man kan ta ställning till om en sänkning av åldersgränsen är för barnets bästa.

Barnombudsmannen är också tveksam till förslaget att Skatteverket ska informera socialtjänsten då ett barn mellan 15 och 18 år ansöker om att byta juridiskt kön utan att vårdnadshavarna samtycker. Att byta juridiskt kön innebär att rent administrativt ändra kön i folkbokföringen. Barnombudsmannen menar att det är integritetskränkande att barnets könsidentitet lämnas till en tredje part och att stöd- och skyddsåtgärder så långt det är möjligt istället bör sättas in i förväg och på barnets initiativ.

Däremot har Barnombudsmannen inte några invändningar mot utredningens förslag att sänka den nuvarande 18-årsgränsen för att få ändra sitt juridiska kön.

Läs hela utredningen och Barnombudsmannens särskilda yttrande.