Almedalen: Kunskap nyckeln för att undvika tvång mot barn med autism

Autism är en utvecklingsavvikelse som är ovanlig, osynlig och svårt att förstå. Bristen på kunskap och kompetens gör att barn med autism ofta hanteras utifrån metoder som inte tar hänsyn till deras funktionsnedsättning.

om autism

- Jag möter alltför ofta en uppfattning om att man ska kunna fostra bort autism, när det handlar om att ha ett vettigt bemötande, sa Eva Nordin Olsson, barnläkare.

Personer med autism har svårt med kommunikationen och att tolka sociala sammanhang. Den som inte kan göra sig förstådd hos sin omgivning kan få ett utmanande beteende i situationer som han eller hon inte förstår. Det kan handla om att barnet skadar sig själv, blir utagerande eller stannar hemma från skolan, berättade hon.

Ett barn med autism löper 8 500 gånger större risk att bli fasthållen än andra barn, enligt psykolog Bo Hejlskov. I skolan, på särskilda boenden och bup-kliniker.

- Det förekommer oerhört mycket tvångsåtgärder som är oreglerade, sa Kerstin Evelius som är regeringens samordnare för psykisk hälsa.

- Vi måste jobba den långa vägen. Det är framförallt en fråga om kompetens och kultur som vi inte löser med lagstiftning, menade hon.

Rätt utveckla sin fulla potential
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, betonade också vikten av kunskap och kompetens hos personal inom olika verksamheter. Inte minst för barnens rätt att utveckla sin fulla potential i skolan.

Tillsammans med Autism och Asperbergerförbundet driver Rädda barnen på för att blivande rektorer ska få utbildning om autism.

- Vi ser att skolor aktivt väljer bort barn som behöver extra resurser, sa hon.

- Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Men man gör barnen till problembärare snarare än att ta sitt helhetsansvar.

Barnombudsmannens program- och utredningschef Anna Karin Hildingson Boqvist berättade att myndigheten har mött barn i olika situationer som utsatts för otillåtna åtgärder med syftet att begränsa dem. Deras upplevelse är att ingen förstår hur de fungerar.

- Vi behöver göra mer i Sverige för att nå den nollvision som FN:s barnrättskommitté har. Det behövs mer reglering på vissa områden. Men det i sig förhindrar inte att tvångsåtgärder förekommer på andra områden, menade hon.

Barnombudsmannen granskar i år hur de mänskliga rättigheterna tillgodoses för barn med funktionsnedsättning och hur barnen upplever samhällets stöd. Rapporten lämnas till regeringen i mars 2016.