Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Lagen är tydlig – ensamkommande i transit har rätt till hälso- och sjukvård

Allvarligt flickansikte

Ensamkommande asylsökande barn som befinner sig i så kallade transitboenden får inte hälso- och sjukvård för åkommor som behöver behandlas. Det har Barnombudsmannens samtal med omkring 400 barn i fem ankomstkommuner visat.

Det behövs både information om vad lagen säger och preventiva hälsovårdsinsatser, exempelvis vaccinering mot barnsjukdomar. Det var tydligt när Barnombudsmannen i fredags samlade viktiga aktörer till dialog.

Många av barnen har skadat sig under flykten till Europa. Glasögon och mediciner för kroniska sjukdomar har ofta försvunnit längs vägen. Andra vanliga besvär är luftvägsinfektioner och tandvärk.

Rätt till hjälp enligt lag
Socialtjänstlagen är tydlig – det är vistelsebegreppet som gäller. Det innebär att barnen har rätt att söka hjälp på närmaste vårdcentral för sina problem. Trots detta får många barn inte hjälp. Istället får de höra att de måste vänta tills de kommer till en anvisningskommun.

I Skåne har man startat mobila team som ska arbeta uppsökande för att förbättra möjligheterna att få vård. En anledning till att hälso- och sjukvårdsfrågan inte uppmärksammas kan vara att det finns mycket nyanställd personal på boendena som inte alltid har kunskap om lagstiftningen, eller kompetens att se och förstå barnens behov.

Ett annat problem är att både barn och vuxna asylsökande får vänta länge på att få göra en hälsoundersökning. Detta ska Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting se vad de kan göra åt.

Flera myndigheter har under hösten tagit fram information om vad som gäller inom deras respektive områden. Men informationen når inte ut till alla som behöver ha den. Det handlar om beslutsfattare i kommuner och landsting, men också om boendepersonal och inte minst barnen själva.

 Vi behöver få ut budskapet till de som jobbar i kommunerna, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Med på mötet var representanter för Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Webbseminarium – barnets bästa i samhällsplaneringen »

Sedan den 1 januari i år gäller barnkonventionen som svensk lag. Det innebär att konventionen inte bara är ett perspektiv som ska beaktas utan att det är en lag som ska följas. En av de bärande principerna i barnkonventionen - artikel 3, utrycker att barnets bästa ska bedömas och beaktas i alla frågor som rör barn. Det här webbseminariet syftar till att visa på hur man kan göra sådana bedömningar inom samhällsplanering. Under seminariet får man ta del av två lärande exempel där man har gjort så kallade barnkonsekvensanalyser.

    Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen »

    I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

      Till nyhetsarkivet