Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Många fördelar med att göra patienterna delaktiga i vården

En öppen dialog ger tryggare patienter och personal. Kontakter med kollegor inspirerar till nya lösningar. Det finns bara fördelar med att öka delaktigheten i den psykiatriska heldygnsvården. Det menar Emil Ros som är coach i SKL:s projekt Uppdrag Psykisk Hälsa.

Barnstaty

– Jag tror vi kan vinna jättemycket. Hitta lösningar genom att ta del av andras erfarenheter. Vi får tid att stanna upp och reflektera över vad vi gör under en dag och vad vi kan göra bättre, säger han.

Till vardags arbetar Emil som skötare på Kalmars barnpsykiatriska slutenvårdsavdelning. Här finns fyra vårdplatser för hela länet. Ibland tar man också emot patienter från andra delar av landet. Ett team med ytterligare fem medarbetare från Kalmar ingår också i projektet.

Patienterna har blivit mer delaktiga både i sin egen vård och i hela verksamheten. De är också delaktiga i att lösa de problem som uppstår. Emil ser bara fördelar.

– En mer öppen och tydlig dialog gör att vi lär känna varandra snabbare. Tryggheten och patientsäkerheten har ökat. Alla har fått mer kunskap om vad patienterna har för rättigheter – personalen, patienterna och deras närstående.

Kommunikationen viktig
Kommunikation är en förutsättning för att vården ska fungera. Hela familjen behöver vara inblandad för att barnet ska kunna må bättre. Föräldern måste förstå varför barnet mår dåligt och kanske skär sig. Och barnet måste förstå varför föräldern blir ledsen när barnet skadar sig.

– Som vårdpersonal har man ju vårdfokus. Genom projektet fokuserar vi på vad vi kan förbättra. Vården blir bättre när alla är med på banan.

Arbetet med att öka delaktigheten har lett till flera förbättringar. Personalen frågar kontinuerligt patienterna hur de upplever sin vistelse. Vad som är bra och dåligt och hur det kan bli bättre. Det har blivit naturligt att låta föräldrar berätta hur deras barn fungerar och fråga hur psykiatrin bäst ska bemöta barnet. Något som varit uppskattat, berättar Emil.

Utifrån informationen försöker personalen bemöta patienten på det sätt som han eller hon önskar. När patienten känner att personalen lyssnar och försöker anpassa sitt bemötande blir det färre situationer som spårar ur.

Personalen har ändrat sitt förhållningssätt. När en patient uttrycker kritik är det idag självklart att bemöta det med: Vad bra att du säger det – då ska vi försöka ändra det!

Emil menar också att personalen har blivit bättre på att ge information och förklara vad som gäller.
– Förr var det mer ”vi måste göra det här”. Men vi sa inte varför.

Kontaktnätet är en annan vinst.

­– Förut försökte vi lösa problem inom personalgruppen. Nu ringer jag kanske till Dalarna och frågar ”hur gör ni med det här”. Jag har inspirerats jättemycket av kollegor runt om i landet!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Webbseminarium – barnets bästa i samhällsplaneringen »

Sedan den 1 januari i år gäller barnkonventionen som svensk lag. Det innebär att konventionen inte bara är ett perspektiv som ska beaktas utan att det är en lag som ska följas. En av de bärande principerna i barnkonventionen - artikel 3, utrycker att barnets bästa ska bedömas och beaktas i alla frågor som rör barn. Det här webbseminariet syftar till att visa på hur man kan göra sådana bedömningar inom samhällsplanering. Under seminariet får man ta del av två lärande exempel där man har gjort så kallade barnkonsekvensanalyser.

    Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen »

    I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

      Till nyhetsarkivet