Ordningsvakter och barn i utsatta situationer

2011 uppmärksammade Barnombudsmannen polisen på möjliga brister i hur ordningsvakter bemöter barn och unga. 

Barn bakom en grind

Det Barnombudsmannen uppmärksammade Rikspolisstyrelsen på var att det inte ingick något moment i utbildningen för väktare om barnkonventionen. Inte heller ingick i utbildning om de särskilda krav som måste ställas när ordningsvakter ingriper mot barn. 

2012 förändrades kraven för att bli godkänd som väktare. Numera ska varje väktare som blir godkänd ”kunna redogöra för vad som särskilt ska beaktas vid ingripande mot barn”.

Idag har barnombudsman Fredrik Malmberg kontaktat rikspolischef Dan Eliasson med en fråga:

Har denna förändring i utbildningen utvärderats och tycker han att ytterligare åtgärder behövs i grund- samt fortbildningen av ordningsvakter?

Läs barnombudsmannens blogginlägg

Läs barnombudsmannens skrivelse om ordningsvakters ingripanden mot barn och unga.