Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barnäktenskap: ”Mörkertalet bedöms stort”

Barnombudsmannens överläggning om barnäktenskap med berörda myndigheter bekräftade att det är ett allvarligt problem i Sverige. Det är dessutom mer utbrett än vad som hittills varit känt.

Barnombudsman Fredrik Malmberg leder dialogmöte om barnäktenskap med representanter för myndigheter. I konferensrum på Barnombudsmannens kontor.

Migrationsverket har tidigare identifierat 132 gifta barn i Sverige. Mörkertalet bedöms dock som mycket stort. Vid tisdagens överläggning hos Barnombudsmannen var den samlade bilden bland myndighetsrepresentanterna att siffran är betydligt högre.

– Vi tror att det handlar om hundratals, sa Mikael Thörn från Länsstyrelsen Östergötland som driver den nationella stödlinjen mot hedersförtryck.

Barnombudsman Fredrik Malmberg lyfter nu behovet av en ordentlig kartläggning:

– Regeringen bör ta initiativ till en nationell kartläggning med syfte att ge fördjupad kunskap om situationen och säkerställa att barn får det stöd de behöver samt en ändrad lagstiftning så att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige.

Läs pressmeddelande: Barnombudsmannen kräver skarpare lagstiftning

Flera av deltagarna vid överläggningen pekade på just kunskapsbristen som ett stort bekymmer. Emilia Danielsson från Sveriges kommuner och landsting (SKL) menade att det behövs ett kunskapslyft bland handläggarna i kommunerna.

– Jag tror att socialtjänsten inte alltid tänker i termer av barnäktenskap i sin bedömning, sa hon.

Migrationsverket har identifierat ett antal åtgärder som snart ska genomföras, för att tidigare kunna agera mot barnäktenskap. Bland annat ser man över stödet till handläggare, rutiner för polis- och orosanmälan, informationen till kommunerna som tar emot barnen och informationen till barnen själva.

– Vi behöver göra många förbättringar. Största problemet i dag är kompetensbrist – med massor av ny personal – och otydliga rutiner, sa Magnus Bengtsson från Migrationsverket.

Även Skatteverket presenterade flera åtgärder mot barnäktenskap. 

– Jag välkomnar Skatteverkets besked att de nu kraftigt skärper bedömningen av vilka äktenskap de godkänner och att de gör orosanmälan när de får kännedom om barnäktenskap, liksom Migrationsverkets besked om en handlingsplan, säger Fredrik Malmberg.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Webbseminarium – barnets bästa i samhällsplaneringen »

Sedan den 1 januari i år gäller barnkonventionen som svensk lag. Det innebär att konventionen inte bara är ett perspektiv som ska beaktas utan att det är en lag som ska följas. En av de bärande principerna i barnkonventionen - artikel 3, utrycker att barnets bästa ska bedömas och beaktas i alla frågor som rör barn. Det här webbseminariet syftar till att visa på hur man kan göra sådana bedömningar inom samhällsplanering. Under seminariet får man ta del av två lärande exempel där man har gjort så kallade barnkonsekvensanalyser.

  Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen »

  I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

   Till nyhetsarkivet
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här