Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barnkonventionen blir svensk lag

Barnombudsmannen skickar idag in sitt remissyttrande avseende Barnrättsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19. Förslagen kommer att ha stor betydelse för det enskilda barnets möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken och för synen på barn i samhället i stort.

Barn som leker

Barnombudsmannen yttrar sig över förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. I detta uppdrag har vi mött och lyssnat till barn i många olika utsatta situationer. Barnens berättelser har på flera områden bidragit till att identifiera allvarliga kränkningar av grundläggande rättigheter och stora brister i tillämpningen av barnkonventionen. Brister som ofta har sin grund i att transformeringen av barnkonventionen in i svensk lagstiftning inte varit tillräcklig eller otydlig samtidigt som professionella som ska tillämpa barnkonventionen många gånger har saknat utbildning, fortbildning eller stöd för att i tillräckligt hög grad anlägga ett barnrättsligt perspektiv.

Att barnkonventionen blir svensk lag innebär inte att arbetet med att förverkliga barnets rättigheter går i mål. Tvärtom är det ett startskott och en början för ett förändringsarbete för att ge barnkonventionen ett starkare avtryck, inte minst i övrig nationell lagstiftning genom en fördjupad transformering. Det är inte en förändring som kommer att ske över en natt, men med barnkonventionen som lag förbättras förutsättningarna för att göra konventionen till verklighet i varje barns vardag.

Barnombudsmannen tillstyrker samtliga förslag i betänkandet och föreslår i några avseenden även mer långtgående förändringar.

Klicka här för att läsa remissvaret på webben
Klicka här för att ladda ner remissvaret som pdf

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Pojke som tittar bort

Stoppa allt våld mot barn och unga »

Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. Därför samlar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Jönköpings län tjänstemän och politiker från länets 13 kommuner i två dagar för utbildning, samverkan och en gemensam avsiktsförklaring för att förebygga våld mot barn och unga.

    Justiteombudsmannens logotyp och Barnombudsmannens logotyp

    JO har fel om barnkonventionen »

    JO ifrågasätter i sitt remissyttrande om barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter.

      Till nyhetsarkivet