Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barnombudsmannen känner stor oro för nyanländas psykiska hälsa

Barnombudsmannen känner stor oro över nyanlända barns mående. Vi konstaterar i en granskning av situationen för barn och unga som sökt asyl i Sverige att det finns brister i vården för dessa barn.

Ensam flicka i korridor

I många fall är det psykiska måendet dålig redan vid ankomsten på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser i samband med dessa. Situationen blir för många barn sämre under asylprocessen

Under hösten 2015 besökte Barnombudsmannen ankomstboenden runt om i Sverige och talade med runt 450 barn. I en ny undersökning har vi pratat med 150 barn och gått ut med en enkät till elevhälsan i 1000 skolor (500 grund- respektive 500 gymnasieskolor).

– Våra resultat både från möten med barn och från enkäten pekar på att barns psykiska mående riskerar att förvärras under asylprocessen. Detta gäller både barn som mådde psykiskt dåligt initialt och barn som inte gjorde det. Brister i vårdkedjan innebär att barn i behov inte får den vård och det stöd de behöver, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Elevhälsan är en viktig instans som möter barnen i deras vardag och kan identifiera deras behov i den nuvarande situationen. Elevhälsan har blivit en nyckelaktör som utan att ha ett tydligt mandat i praktiken har tagit på sig ett stort ansvar för barn som sökt asyl i Sverige. Detta är en roll som elevhälsan borde få i det nuvarande skedet. Det är emellertid viktigt att poängtera att elevhälsan inte kan ta ett sjukvårdande ansvar utan endast ett hälsovårdande – Hälsoundersökningar, vaccinationer, remitteringar till rätt instans.

Barnombudsmannen vill att regeringen ska:

 • tillfälligt ge elevhälsan ett tydligt utökat mandat för nyanlända barn som innebär att elevhälsan får i uppgift att utöver hälsofrämjande insatser också utföra exempelvis hälsovårdande arbete som vaccinationer, hälsoundersökningar samt remitteringar till rätt vårdinstans. Uppdraget behöver också ges de resurser som krävs för att elevhälsan ska kunna fullgöra dessa uppgifter.
 • ge Socialstyrelsen i uppdrag att på nationell nivå ta fram uppdaterade nationella riktlinjer för ett utökat mandat för elevhälsan. Socialstyrelsen måste också få i uppdrag att förtydliga hur BUP, vårdcentraler och tandvården ska samverka med elevhälsan.

Läs mer om nyheten i media:
Omni
Aftonbladet
Uppsalas Nya Tidning
Norrländska Socialdemokraten
Sveriges Television 

Fokus: Barn på flykt

Barnombudsmannens årsrapport, som lämnas löpande till regeringen under 2016 och 2017, är ett fördjupningsarbete om situationen för barn på flykt. Första delrapporten hette Barn på flykt - Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande. Barnombudsmannens slutgiltiga rapport publiceras i mars 2017.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss