Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

”Placerade barn måste få information”

Rätten till information är en nyckel när barnkonventionen blir lag. Det anser Alexander Degler, nybliven partiledare med egen erfarenhet av att vara placerad i den sociala barnavården.

Petter Österberg och Alexander Degler på seminarium på Barnrättstorget

Petter Österberg och Alexander Degler.

Barnets rätt till information var en viktig och återkommande fråga på Barnombudsmannens seminarium Barn som rättighetsbärare när barnkonventionen blir svensk lag på Barnrättstorget i Almedalen.

Alexander Degler är medgrundare till nystartade Barn och Ungdomsrättspartiet (BURP) och deltog i seminariets panelsamtal:

– Anledningen till att vi startade partiet är att det behövs en tydlig röst från barn. Det pratas ofta om barn men nästan aldrig med barn. Man ser inte saker från ett barnperspektiv, sa Alexander Degler.

Han efterlyste bättre möjlighet till delaktighet från barnens sida i beslut som rör dem. Först och främst behöver barn få relevant information.

– Jag har själv varit placerad i sociala barnavården. Jag vet att man inte får mycket information om man inte tar reda på den själv. Jag tycker det ska vara ett krav att sociala myndigheter ska informera barnet ordentligt, sa han.

Tre omfattande frågor diskuterades på seminariet:

 • Vilken betydelse får barnkonventionen som svensk lag för barns ställning som rättighetsbärare inom den sociala barnavården?
 • Vilken betydelse får LVU-utredningens förslag, om de genomförs, för barns ställning som rättighetsbärare inom den sociala barnavården? Den nya LVU föreslås träda i kraft under 2017, läs mer här
 • Vilka åtgärder behöver vidtas för att barn inom den sociala barnavården ska kunna utkräva sina rättigheter och klaga på rättighetskränkningar?

Naturligtvis är det omöjligt att servera färdiga lösningar under en timmes samtal. Men viljan att försöka fanns åtminstone där bland de fyra deltagarna.

Barnkonventionen som lag och ny LVU

Sara Philipson, jurist och sekreterare i Barnrättighetsutredningen berättade kortfattat om utredningens förslag, som föreslås träda i kraft under 2018. Läs mer om barnrättighetsutredningen här

I utredningen ingår en kartläggning av några angelägna områden: barn i migrationsprocessen, barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld i familjen och barn som utsatts för våld i familjen.

Slutsatsen är att barnkonventionen fram till i dag inom dessa områden inte har fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen.

Utredningen föreslår bland annat en ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) där barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn. Barn ska också få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.

Anna Karin Boqvist Hildingson, Barnombudsmannens program- och utredningschef, tog vid och presenterade ett urval av LVU-utredningens förslag. Här återfinns bland annat barnets rätt till information och delaktighet. Informationen ska inte ges vid enstaka tillfälle utan vara återkommande. Även föräldrar ska om det är möjligt få ordentligt med information.

– Lagstiftningen som styr den sociala barnavården måste kunna besvara några grundläggande frågor som gäller barnet: varför är jag här, vad ska hända med mig när jag är här och vad har jag rätt till? sa Anna Karin Boqvist Hildingson.

Petter Österberg är socionom och familjebehandlare vid Humana Familjehemsvård och Öppenvård. Han höll med om att det finns gott om bra idéer i de båda utredningarna. Hur de ska kunna förverkligas är en annan femma, anser han.

– Någon ska genomföra alla fina idéer också – och det blir troligen socialtjänsten. Där går personalen som vi vet redan på knäna. Om förslagen ska bli verklighet måste man ändra förutsättningarna för socialtjänsten. Man måste börja där om man ska nå ut till alla familjehem och HVB (hem för vård och boende).

Anna Karin Boqvist Hildingson menade att det ändå kommer bli en förbättring för alla parter. Till exempel kan förslagen leda till färre felbeslut längs vägen, som drabbar barnen.

– Om samhället har tagit på sig att vara ”förälder” åt de här barnen så måste vi bara se till att lösa det. Den sociala barnavården måste ha ett tydligt syfte och mål, avslutade hon.

Läs mer och se video: Barnombudsmannen kommenterar barnrättighetsutredningen.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

  Utbildningar i höst »

  Den Vägledning som regeringen tagit fram är tänkt att fungera som ett generellt stöd för olika aktörer vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen men också som en utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete hos er. Vägledningen fokuserar inte på något specifikt rättsområde eller någon specifik verksamhet utan utgör en metod och en modell.

   Internationell undersökning om Covid-19 »

   En undersökning gjord av ENOC, Europeiska nätverket för barnombudsmän, och Unicef: ”Ombudspersons and commisioners for childrens challenges and responses to Covid-19"; 23 ...

    Till nyhetsarkivet
    Barn i en skolkorridor

    Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

    Läs mer om oss