Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Diskussion i Bryssel om barns rättigheter

Barnombudsmannen deltar den här veckan i EU-kommissionen forum för barns rättigheter, som i år har fokus på barn i migration. Forumet samlar 250 experter från EU-institutioner, medlemsländer, forskning FN- och frivilligorganisationer.

Mindmap

Barnombudsmannen deltar både för att få kunskap om hur situationen ser ut för barn på flykt i övriga Europa och vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa deras rättigheter, dels för att förmedla kunskap om vad vi gör till resten av Europa.

- Det är oroande att de nya EU-lagarna som föreslås saknar ett tydligt barnrättsperspektiv och ibland även strider mot Barnkonventionen, inte minst när det gäller möjligheterna att placera barn i förvar. Här är det viktigt att de olika barnrättsaktörerna i hela EU ligger på sina regeringar och Europaparlamentariker för att säkerställa att förslagen förbättras och till fullo lever upp till barnkonventionen, säger Karin Fagerholm, jurist hos Barnombudsmannen på plats från Bryssel.

Länderna har väldigt olika utgångspunkter och möjligheter, men överlag kan man konstatera att alla länder har luckor som måste fyllas för att säkerställa barnets rätt till trygghet och skydd, där den gode mannen fyller en väldigt viktig funktion.

I Nederländerna finns kanske det mest utvecklade systemet, som vi kan lära mycket av. Men inget system kan kopieras och användas direkt av ett annat land, det måste anpassas. Men det är viktigt att dra lärdom av vad andra har gjort och gör, inspireras och bygga upp ett system som fungerar i sitt land.

- Vi samlas för att byta erfarenheter och söka efter lösningar för barnets bästa. Det ser väldigt olika ut i de olika länderna när det gäller mottagandet av barn på flykt, både för barn som kommer med familj och ensamkommande. Alla kan lära av varandra, även vi i Sverige har områden där vi kan lära av andra EU-länder. Något som gläder mig i år är att många från Sverige är på plats, inte minst från den lokala nivån och aktiva gode män. Jag har varit på några EU-forum tidigare, men sällan har det varit andra från Sverige på plats. Det är därför glädjande att se att flera från den lokala nivån i Sverige ser behovet av att vara med på dessa möten, utbyta erfarenheter och dra lärdom från andra länder, säger Karin Fagerholm.

Läs mer om EU-forumet 

Följ också med i diskussionen på Twitter #EUChildForum

 

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen Anita Wickström

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

  Barnminister Åsa Regnér

  Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa »

  Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

   Anita Wickström, vikarierande barnombudsman.

   "Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP" »

   Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner.

    Till nyhetsarkivet