Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Diskussion i Bryssel om barns rättigheter

Barnombudsmannen deltar den här veckan i EU-kommissionen forum för barns rättigheter, som i år har fokus på barn i migration. Forumet samlar 250 experter från EU-institutioner, medlemsländer, forskning FN- och frivilligorganisationer.

Mindmap

Barnombudsmannen deltar både för att få kunskap om hur situationen ser ut för barn på flykt i övriga Europa och vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa deras rättigheter, dels för att förmedla kunskap om vad vi gör till resten av Europa.

- Det är oroande att de nya EU-lagarna som föreslås saknar ett tydligt barnrättsperspektiv och ibland även strider mot Barnkonventionen, inte minst när det gäller möjligheterna att placera barn i förvar. Här är det viktigt att de olika barnrättsaktörerna i hela EU ligger på sina regeringar och Europaparlamentariker för att säkerställa att förslagen förbättras och till fullo lever upp till barnkonventionen, säger Karin Fagerholm, jurist hos Barnombudsmannen på plats från Bryssel.

Länderna har väldigt olika utgångspunkter och möjligheter, men överlag kan man konstatera att alla länder har luckor som måste fyllas för att säkerställa barnets rätt till trygghet och skydd, där den gode mannen fyller en väldigt viktig funktion.

I Nederländerna finns kanske det mest utvecklade systemet, som vi kan lära mycket av. Men inget system kan kopieras och användas direkt av ett annat land, det måste anpassas. Men det är viktigt att dra lärdom av vad andra har gjort och gör, inspireras och bygga upp ett system som fungerar i sitt land.

- Vi samlas för att byta erfarenheter och söka efter lösningar för barnets bästa. Det ser väldigt olika ut i de olika länderna när det gäller mottagandet av barn på flykt, både för barn som kommer med familj och ensamkommande. Alla kan lära av varandra, även vi i Sverige har områden där vi kan lära av andra EU-länder. Något som gläder mig i år är att många från Sverige är på plats, inte minst från den lokala nivån och aktiva gode män. Jag har varit på några EU-forum tidigare, men sällan har det varit andra från Sverige på plats. Det är därför glädjande att se att flera från den lokala nivån i Sverige ser behovet av att vara med på dessa möten, utbyta erfarenheter och dra lärdom från andra länder, säger Karin Fagerholm.

Läs mer om EU-forumet 

Följ också med i diskussionen på Twitter #EUChildForum

 

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals »

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder torsdagen den 18 november in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

  Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

  Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss