Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Europeiska barnombudsmän kräver förtur för barn på flykt

Barnombudsmän från 33 europeiska länder som samlades i Paris den 28 juni kräver i ett gemensamt uttalande att Europas länder fullt ut ska respektera flyktingbarnens mänskliga rättigheter.

Barn bakom en grind

Bland annat kräver barnombuden att alla länder ska sluta med alla former av förvar av flyktingbarnen eller deras familjer. Barnombudsmännen kräver även att länderna utvecklar ett system med förtur för barn som söker återförening med sina familjer. De vill också att de legala migrationsvägarna förenklas så att barn inte utsätts för fara när de flyr via illegala vägar.

Uttalande från barnombudsmännens möte i Paris 

Vi ombudsmän för barns rättigheter har samlats i Paris den 28 juni 2016 med anledning av mötet ”Barn, Europa, Nöd. Skydd och framtid för barn på flykt: en utmaning för Europa”.

Vi vill som ombudsmän markera vår roll för att grundläggande rättigheter och friheter för barn upprätthålls enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), i synnerhet principerna om barnets bästa och icke-diskriminering, rätten till liv, överlevnad och utveckling, rätten att fritt få uttrycka sina åsikter och rätten till särskilt skydd.

Vi vill lyfta fram arbetet för barnets rättigheter som görs av många länder och organisationer i Europa – Europeiska nätverket för barnombudsmän (ENOC), Nätverket för ombudsmän i medelhavsområdet, Nätverket franskspråkiga ombudsmän, Internationella institutet för Ombudsmän, av EU och dess institutioner, Europarådet, FN:s rekommendationer samt de frivilligorganisationer som verkar på barnrättsområdet.

Vi är särskilt oroliga för flyktingbarnens situation i Europa och i synnerhet för de ensamkommande eller separerade barn som är fast i Grekland som en följd av flyktingöverenskommelsen mellan EU och Turkiet eller den stängda gränsen till Makedonien.

Vi är oroliga för de europeiska, nationella och lokala politikernas påtagliga misslyckande med att ta ansvar för att dessa barn får sina rättigheter tillgodosedda och att garantera deras skydd.

Vi vill uppmärksamma flyktingbarnens utsatta situation och påminna om att det är ländernas ansvar och det moraliska och rättsliga ansvaret för var och en att skydda barnen mot de många faror som de riskerar att utsättas för under sin flykt. I synnerhet riskerna de utsätts för av smugglare, att separeras från sina familjer, risk för bortförande, våld, sexuella övergrepp och människohandel.

Vi påminner om att barnets omistliga grundläggande rättigheter och principer som rör dem måste bli fullt integrerade i nationella lagar, regelverk och processer såsom de framgår av barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, Europarådets konvention mot sexuell exploatering och sexuellt utnyttjande av barn och av alla andra tillämpliga internationella och europeiska instrument och standarder.

Vi påminner om att möjligheterna för flyktingbarn att få tillgång till alla sina rättigheter, utan diskriminering, är grundläggande för deras integration i destinationationslandet och att de måste få tillgång till det stöd och de resurser som behövs för att de ska kunna bygga sina liv.

Vi är medvetna om att för bästa resultat måste åtgärder tas på europeisk och internationell nivå med tanke på att enbart flyktingsströmmen är stor och påverkar länderna olika.

Vi barnombudsmän, försvarare av barnets rättigheter

I Vi åtar oss att

1. Utveckla och sprida informationsverktyg med syfte att stödja flyktingbarn och handläggare/tjänstemän om rättigheter, processer och varje lands relevanta myndigheter. Verktyget ska vara tillgängligt och översatt till alla relevanta språk.

2. Förstärka samarbetet mellan ländernas ombudsmän för att informera och säkra att flyktingbarnens rättigheter tillgodoses och att utveckla informationsutbytet mellan oss för att uppnå effektiv handläggning av ansökningar från barn om skydd, uppehåll och återförening med sina familjer.

3. Bevaka, i våra respektive länder, genomförandet av internationella och europeiska instrument och samarbete med relevanta internationella och europeiska institutioner.

4. Bevaka att innehållet i denna deklaration genomförs av våra respektive länder.

II Vi kräver omedelbart

1. Att alla länder och EU utvecklar och förenklar de legala immigrationsvägarna in i länderna för att undvika att barn utsätts för fara när de använder de illegala vägarna, och att länderna utvecklar en förtursprocess för barn som söker återförening med sina familjer.

2. Att alla länder och EU utvecklar ett system för identifiering, registrering och uppföljning av flyktingbarn från att de ankommer Europa och som följer varje etapp under resan och som innehåller uppgifter som namn, ålder, nationalitet, kön, medföljande och ankomstland.

3. Att alla länder, Europarådet och EU inför ett förstärkt samarbete mellan sig för att försäkra en effektiv uppföljning av barnens resa för att skydda dem från att försvinna, utsättas för våld, dålig behandling, människohandel eller utnyttjande. Med ett sådant skyddssystem kan staterna föregripa att flyktingarn förvinner och hjälpa dem.

4. Att alla länderna slutar med alla former att förvar eller kvarhållning av flyktingbarn, ensamkommande eller med sina familjer, oavsett vilken immigrationsprocess de är involverade i.

5. Att alla länder garanterar lämpliga och anpassade mottagningsvillkor som tar barnets grundläggande rättigheter i beaktande: ger stadigvarande vård och stöd vilket bidrar till deras utveckling, skydd mot alla former av risker och våld och som tar deras kulturella värderingar i beaktande. Detta omhändertagande måste i synnerhet innebära ett säkert boende där de kan finna den säkerhet som deras utsatta situation kräver.

6. Att alla länderna, Europarådet och EU tillförsäkrar barnen, från deras ankomst och genom alla faser i deras flykt, tillgång till grundläggande rättigheter och särskilt rätt till både fysisk och psykisk hälsa samt till utbildning på samma nivå som alla barn i landet har.

7. Att alla länder utser en god man för att värna att barnets rättigheter tillgodoses. Denne ska följa barnet genom hela processen till barnet är garanterat tillräckligt skydd eller är återförenat med sin familj.

8. Att alla myndigheter erbjuder barnen korrekt information om deras rättigheter, särskilt i administrativa och legala ärenden, som är gratis, tydlig och fullständig, och som är anpassad till barnets ålder och på ett språk som barnet förstår, och med hjälp av en tolk om så behövs.

9. Att alla länder garanterar barnet rätten att få komma till tals i alla frågor som berör barnet, och särskilt i juridiska och administrativa ärenden, såsom framgår av artikel 12 i barnkonventionen.

10. Att alla länderna, Europarådet och EU erbjuder utbildning och information för alla personer som ska arbeta med flyktingbarn (såsom socialsekreterare, gode män, lärare, sjukvårdspersonal, psykologer, poliser, tulltjänstemän jurister och domare), vid behov med hjälp av europeiska och internationella institutioner, så att dessa har kunskap om barnkonventionen och andra internationella överenskommelser och som ger dem kunskap om barnens grundläggande rättigheter och förståelse för deras särskilda behov och kulturella identitet.

11. Att alla länder och EU utökar sitt samarbete för att förenkla och snabba på informationsutbyte mellan sig för en förbättrad handläggningskapacitet för flyktingbarnen, och deras ansökningar om familjeåterförening, eller omflyttning med målsättningen att ge dem snabbt skydd och rättsäkerhet.

12. Att alla länder prioriterar samarbete och samordning mellan sig och hjälporganisationer liksom med de internationella organisationerna som arbetar i deras land och att ansvarskedjan är tydlig med vem som har ansvar för vad i mottagning, hjälp och skydd för flyktingbarn.

13. Att alla länder och EU genomför alla sina åtaganden som redan har tagits, i synnerhet vad gäller omfördelning av flyktingar, i vilket ensamkommande flyktingbarn bör prioriteras.

14. Att alla stater förstärker mandatet för de institutioner som arbetar med barns rättigheter och – när det är nödvändigt – ger dem mandatet att ta emot och driva enskilda klagomål.

15. Att Europarådet, EU och medlemsländerna antar en övergripande handlingsplan för mottagande av barn på flykt, ensamkommande eller med familj, för att garantera på både europeisk och nationell nivå att det framtida mottagandet tar sin utgångspunkt i barnets rättigheter.

16. Att EU stödjer medlemsstaterna i arbetet med att etablera processer och åtgärder som garanterar flyktingbarnens tillgång till sina rättigheter.

Vi välkomnar alla berörda aktörer, europeiska organisationer och frivilligorganisationer att vidarebefordra och föra ut innehållet i denna deklaration.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen »

I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

    Till nyhetsarkivet
    Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

    Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

    Ladda ner eller beställ här