Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nordiska barnombudsmän kräver säkrade rättigheter för barn på flykt

De nordiska barnombudsmännen uppmanar Nordens regeringar att göra allt för att säkra rättigheterna för barn på flykt i de nordiska länderna.

Händer som pysslar vid en skolbänk. Ritar en cirkelform runt en orange mugg. Symboliserar rätten att gå i skola.

Under 2015 kom cirka 90 000 barn och unga till Norden för att söka asyl. Av dem var mer än hälften ensamkommande. Många har upplevt en lång och riskfylld färd genom Europa med svåra fysiska och psykiska påfrestningar. Många har också lämnat nätverk och familj för en osäker framtid i främmande land. Det betyder att många har en ryggsäck av traumatiserande upplevelser och är i behov av extra stöd och uppmärksamhet.

Det stora antalet barn som kommer på flykt till Norden medför i flera avseenden utmaningar att möta barnen med de rättigheter de har enligt internationella konventioner. Det gäller, utöver det direkta mottagandet, också kommunernas behandling av barnen och ungdomarna. Kommunerna – över nationsgränserna – ställs inför stora uppgifter att ge barnen och ungdomarna den hjälp och det stöd de har behov av och krav på.

De gemensamma utmaningarna i förhållande till barn på flykt engagerar de nordiska barnombudsmännen. De framhåller att barn på flykt har rätt till samma möjligheter och villkor som andra barn i de nordiska länderna. Först och främst för att de är barn, med de rättigheter som följer med det. Men också för att länderna har förbundit sig att följa barnkonventionen och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, utifrån att barnen har flyktingstatus.

Även om förhållandena skiljer sig mellan länderna, är det några gemensamma problemområden som bekymrar barnombudsmännen. Det gäller främst de barn som kommer ensamma utan sina familjer. Barnkonventionen och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter ställer krav på särskilt stöd och skydd till dem.

För att undvika att barnen ska fastna i lång väntan kräver de nordiska barnombudsmännen ett ökat fokus på ensamkommande minderårigas rättigheter, bland annat genom en snabb asylprocess och permanenta uppehållstillstånd. Barn som saknar familj bör placeras på rätt ställe med en gång, för att slippa flytta runt. Om barnet har familj i hemlandet, bör det enskilda nordiska landet arbeta för att säkra barnets rätt till ett tryggt familjeliv.

De nordiska barnombudsmännen hoppas att de nordiska ländernas regeringar säkerställer omfattande insatser med utgångspunkt från barnens rättigheter. Barnombudsmännen uppmanar respektive regering att tillförsäkra att alla barn på flykt får:

 • Vård och omsorg utifrån det enskilda barnets behov.
 • Nödvändig läkarhjälp.
 • Kontinuerlig uppföljning av barnets hälsa under hela asylprocessen och även efter placering i kommun.
 • Riktade insatser för att främja psykisk hälsa.
 • Rätt till utbildning och skolgång på samma sätt som andra barn.
 • Tillgång till gemenskap.
 • Transparens och rättssäkerhet i asylprocessen.
 • En snabb boendeplacering i trygg boendemiljö.
 • Trygga och stabila relationer med vuxna som aktivt arbetar för att förhindra att barn och ungdomar försvinner.

Köpenhamn den 27 maj 2016

Anna Lindboe, Norge
Aviåja Egede Lynge, Grönland
Fredrik Malmberg, Sverige
Margret Maria Sigurðardóttir, Island
Tuomas Kurttila, Finland
Per Larsen, Danmark

Logotyper för de nordiska barnombuden.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

  Utbildningar i höst »

  Den Vägledning som regeringen tagit fram är tänkt att fungera som ett generellt stöd för olika aktörer vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen men också som en utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete hos er. Vägledningen fokuserar inte på något specifikt rättsområde eller någon specifik verksamhet utan utgör en metod och en modell.

   Internationell undersökning om Covid-19 »

   En undersökning gjord av ENOC, Europeiska nätverket för barnombudsmän, och Unicef: ”Ombudspersons and commisioners for childrens challenges and responses to Covid-19"; 23 ...

    Till nyhetsarkivet
    Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

    Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

    Ladda ner eller beställ här