Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Överläggning gav många förslag på förbättringar

Hand vid dator

Förhoppningar men också oro inför framtiden. Vad bristen på information och sysslolösheten gör med en. Hur man kan känna sig otrygg, ensam och utsatt som ensam flicka eller bland andra som inte pratar samma språk. Att inte få hjälp när man är sjuk.

Barns röster stod i centrum på Barnombudsmannens överläggning om situationen för ensamkommande barn på ankomstboenden.
På plats fanns femtiotalet representanter från kommuner, landsting, myndigheter och det civila samhället.

– Idag ska vi titta framåt och se hur vi tillsammans kan arbeta för att förbättra mottagandet av de ensamkommande barnen, inledde barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har under hösten mött och lyssnat till 450 ensamkommande asylsökande barn på boenden i sex av landets ankomstkommuner. I en färsk rapport konstaterar myndigheten att det finns stora brister i mottagandet.

Bemötandet är en central fråga men strukturella beslut påverkar också. Företrädare från ankomstkommunerna vittnade om att den psykiska ohälsan har ökat  efter att regeringen aviserade hårdare regler för att få asyl och ta hit sin familj.

Flera ankomstkommuner påpekade de negativa konsekvenser som uppstår när asylprocessen inte fungerar som den ska. En utmaning har varit registreringen av asylsökande som dragit ut på tiden. I Trelleborg, en kommun med 43 000 invånare som under hösten tog emot 4 200 ensakommande barn, dröjde det två veckor innan barnen ens kunde lämna in sin asylansökan.

Många goda exempel
Samtidigt finns också goda exempel på insatser som genomförts. Många aktörer har tagit fram information på olika språk som riktar sig direkt till barn. Både myndigheter och organisationer har inrättat särskilda telefonlinjer dit barn och yrkesgrupper kan vända sig för att få råd och stöd.

Mobila sjukvårdsteam har startats på försök på flera orter för att säkerställa att barn som behöver får vård. Frivilligorganisationer och lokala entreprenörer har bistått ankomstkommunerna så att barnen skulle få varma ytterkläder och underkläder.

Flera betonade också invånarnas engagemang och vilja att hjälpa. Något som lett till att kommuner har inlett samarbete med den ideella sektorn för att erbjuda fritidsaktiviteter och motverka sysslolöshet.

Allmänna Arvsfonden berättade om en ny satsning för nyanlända barn som ska pågå i tre år. Ambitionen är att identifiera och bidra med finansiering till cirka 50 långsiktiga projekt.

Dagen bjöd också på många konkreta förslag på förbättringar. Bland annat nämndes att ett joursystem med gode män skulle underlätta för barn som är i akut behov av en företrädare.

Utsattheten för flickor och minoritetsgrupper kan minskas genom att regioner samarbetar så att inget barn placeras ensam på ett boende. Med hjälp av appar och internet kan barnen lära sig svenska från dag ett.

Malmö, som tagit emot 40 procent av de ensamkommande barnen, föreslog att barn istället skulle bussas vidare direkt till andra kommuner. Ett annat förslag handlade om att kommunerna borde ha helgöppet för att snabba på flytten till ett anvisningsboende.

Deltagarna uttryckte dessutom ett behov av att hitta strategier och modeller för barns inflytande i olika frågor.

– Det kom över 70 000 barn till Sverige ifjol både i familj och som ensamkommande. Det är nu vi avgör hur det blir för de här barnen. Vi har inte oceaner av tid, sa Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen anser att staten bör ta över kommunernas ansvar för att få ett mer effektivt och enhetligt mottagande. Barnombudsmannen vill också att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för mottagandet av asylsökande barn.

Dokumentation från hela mötet kommer inom kort att skickas till medverkande.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals »

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder torsdagen den 18 november in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

    Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

    Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

      Till nyhetsarkivet