Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Överläggning om barn som återvänder från IS

Barnombudsmannen kallar Säkerhetspolisen och Socialstyrelsen till överläggning den 23 augusti 2016. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism inbjuds också till mötet.

Mötet är inte öppet för medier eller utomstående. En sammanfattning av vad man kommer fram till publiceras efter mötet. 

Läs kallelsen som pdf

Barnombudsmannen har blivit uppmärksammad på att ett antal barn under senaste tiden har återvänt till Sverige tillsammans med sina föräldrar som har varit anslutna till eller på annat sätt haft kontakt med terrorrörelsen IS. Frågeställningen har gällt huruvida myndigheterna förmått uppmärksamma och ge barnen det stöd och skydd som de behöver.

Barnombudsmannen vill föra en dialog med Säkerhetspolisen och Socialstyrelsen kring samverkan mellan myndigheter när Säkerhetspolisen i sin verksamhet upptäcker att barn eller föräldrar med barn återvänder efter kontakt med terrorrörelsen IS. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism inbjuds också till mötet.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och regeringen har för avsikt att göra konventionen till svensk lag. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd på lika villkor. Av artikel 19, 34, 35 och 36 kan bland annat utläsas att medlemsstaterna ska skydda barnet mot alla former av övergrepp och utnyttjande som kan skada barnet i något avseende.

Det är Barnombudsmannens uppfattning att myndigheter har ett stort ansvar för att säkerställa att de ärenden som rör barn eller föräldrar med barn som återvänt från terrorrörelsen IS handläggs med barnets bästa i främsta rummet, och där barnets rätt till stöd och i förekommande fall skydd säkerställs. Enligt 14 kap 1 § i socialtjänstlagen är Säkerhetspolisen skyldig att anmäla oro för barn som riskerar att fara illa till socialnämnden.

Vid överläggningen vill vi diskutera följande frågor:

 • Hur uppfattar er myndighet den rådande situationen och vilka utmaningar ser ni i er verksamhet med utgångspunkt i de krav som barnkonventionen och svensk lag (anmälningsskyldigheten) ställer?
 • Vilka åtgärder behöver er myndighet vidta för att bidra till att säkerställa att dessa ärenden hanteras utifrån ett barnrättsperspektiv och på ett enhetligt sätt?
 • Anser ni att den lagstiftning som kan åberopas för att ge stöd och skydd till barn eller föräldrar med barn som återvänt efter att ha varit anslutna till terrorrörelsen IS fungerar på ett ändamålsenligt sätt? Om inte, vilka förändringar anser ni vara nödvändiga för att uppnå ett fullgott stöd och skydd som utgår från ett barnrättsperspektiv?

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals »

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder torsdagen den 18 november in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

  Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

  Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

   Till nyhetsarkivet
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här