Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stoppa allt våld mot barn och unga

Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. Därför samlar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Jönköpings län tjänstemän och politiker från länets 13 kommuner i två dagar för utbildning, samverkan och en gemensam avsiktsförklaring för att förebygga våld mot barn och unga.

Pojke som tittar bort

Omkring 40 000 killar och 22 000 tjejer i åldern 16-24 år har själva berättat att de har blivit utsatta för fysiskt våld det senaste året. Dessa oroande förhållanden visar studien "Unga och våld" från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Detta kräver vuxnas snabba och effektiva åtgärder för att ändra situationen.

Sveriges riksdag har förbundit sig att följa barnkonventionen och antagit en nationell ungdomspolitik. Barnkonventionen och ungdomspolitiken är tydliga: inga barn och unga ska utsättas för våld, barn och unga har rätt att göra sin röst hörd och vuxna ska ta till vara deras erfarenheter och kompetens. Ett viktigt område där det fortfarande finns många utmaningar är barns och ungas rätt att inte utsättas för eller bevittna våld och barns och ungas rätt till inflytande.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Barnombudsmannen har regeringens uppdrag att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet. MUCF har även i uppdrag att stödja våldsförebyggande arbete och sprida metoder som fungerar. Det gör vi genom att bland annat stötta kommuner och regioner att utveckla ett systematiskt våldsförebyggande arbete med ett genusperspektiv, med hjälp av handboken "Inget att vänta på". Gemensam avsiktsförklaring: Jönköpings län mot våld mot barn och unga!

I Jönköpings län finns ett aktivt arbete för att stärka barns och ungas rättigheter samt åtgärder för att motverka våld mot våra yngsta invånare. Trots detta behövs det ytterligare ansträngningar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.Därför samlas vi för ett toppmöte mot barns och ungdomars utsatthet för våld. Med är företrädare från alla 13 kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län. En viktig del av mötet består av att ta fram en gemensam avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet i länet.

Våld mot barn och ungdomar kan aldrig accepteras. Våldet leder till mänskligt lidande, livslånga skador, död och stora kostnader för samhället. Unga som utsätts för våld riskerar dessutom att själva ta till våld senare i livet. Genom ett medvetet och kunskapsbaserat arbete kan vi vuxna medverka till att minska våldet mot unga. Vår förhoppning är att denna avsiktsförklaring även kan inspirera andra regioner och kommuner att starta ett länsövergripande samarbete för att förebygga och säkerställa att barn och unga kan leva ett liv utan våld.

Fredrik Malmberg, Barnombudsman
Lena Nyberg, Generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Håkan Sörman, Landshövding Jönköpings län

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här