Frågor och svar från lanseringsseminariet

På lanseringsseminariet för Barnrätt i praktiken den 20 november lät vi deltagarna ställa frågor via det webbaserade verktyget Mentimeter. Några av frågorna som kom in hann vi inte besvara vid seminariet. Därför har vi gjort en uppföljning och besvarar tre frågor från seminariet nedan.

Vad blir nästa steg i barnrättsresan?

Det vi kommer att göra nu är att identifiera vilka verktyg, modeller, metoder och lärande exempel som ska ingå i Barnrättsresan. Det gör vi i tätt samarbete med de referensgrupper vi kommer att knyta an till uppdraget. Vi hoppas även att de regionala dialogträffar som vi arrangerar under nästa år, ska bidra med viktiga erfarenheter och synpunkter från målgrupperna som vi tar med oss i arbetet med att bygga upp Barnrättsresan. Att inventera vad som redan finns och är användbart utifrån vårt koncept blir också en stor uppgift i arbetet. Vi ser också över vår webbplats, så att befintliga hjälpmedel tydliggörs och får en mer vägledande struktur.

Vilka kommer att delta i Barnombudsmannens referensgrupper?

Barnombudsmannen kommer att bjuda in representanter från myndigheter, kommuner, landsting och regioner till våra referensgrupper. För att identifiera lämpliga representanter till referensgrupperna tar vi bland annat hjälp av SKL. Barnombudsmannen kommer också att ha referensgrupper för frivilligorganisationer samt en särskild referensgrupp med jurister verksamma inom olika delar av samhället (myndigheter, kommuner, landsting, akademin, frivilligorganisationer).

Hur kopplar ni Barnrättsresan till FN:s hållbarhetsmål?

Flera av FN:s hållbarhetsmål mål har bäring också på barnets rättigheter. I våra verktyg och våra utbildningar kommer vi, där det är relevant, att göra kopplingar mellan barnkonventionens krav och hållbarhetsmålen. Som statlig myndighet har Barnombudsmannen också ett uppdrag att ta in hållbarhetsmålen i allt arbete. Vi har också visst samarbete med Agenda 2030-delegationen, som har regeringens uppdrag att driva på genomförandet av hållbarhetsmålen i Sverige.