Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Psykisk ohälsa vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn

Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport om nyanlända barns hälsa. Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa och barnens tillstånd riskerar dessutom att bli värre under asylprocessen.

Teckning av barn som sitter på knä under ett träd

2015 kom det 70 000 barn till Sverige för att söka asyl. Barnombudsmannens medarbetare har träffat ett antal av dessa barn och fått en bild av hur de har det, hur de tagits emot och hur de mår.

Under 2015 mötte vi drygt 450 ensamkommande barn mellan 9-18 år. Detta följdes upp av ytterligare samtal med 145 barn under 2016, ensamkommande samt barn som kommit hit tillsammans med sina familjer. En enkät har också riktats till 1 000 skolsköterskor för att bredda bilden kring nyanlända barns hälsa.

Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa. Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär och kan vara exempelvis posttraumatisk stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Barnombudsmannens rapport visar också att barns tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen i Sverige.

Stora skillnader i barns möjlighet att få vård

Av barnens berättelser har det framkommit att inte alla fått tillgång till hälso- och sjukvård. Fyra av tio skolsköterskor bedömer att endast ett fåtal eller inga av de nyanlända barnen har genomgått en hälsoundersökning innan de träffar elevhälsan.

Det råder regionala skillnader i hur barnen tas emot och i vilken grad hälsoundersökningar genomförs. Vi har sett att den minsta gemensamma nämnaren för de ensamkomna barnen är skolan, där har skolhälsovården förstahandskontakt med barnen. I en enkät till skolhälsovården anser 54 % av skolsköterskorna att psykisk ohälsa är ett av de största hälsoproblemen vid ankomst. Breddar vi definitionen till att även inkludera hälsoproblem, oro, stress, ångest och ovisshet stiger antalet skolsköterskor som ser detta som ett allvarligt hälsoproblem vid ankomsten till 70%.

Barnombudsmannens förslag till förändringar

1. Stärk elevhälsan och förtydliga hur hälsoundersökningar av nyanlända barn ska gå till

 • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för ett utökat uppdrag för elevhälsan.
 • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hälsoundersökningar av nyanlända barn.

2. Förbättra informationen om trauma

 • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram tydlig information för barn och föräldrar om effekter av trauma och stress, vilken hjälp de har rätt till och vart de kan vända sig om de drabbas.

3. Förstärk vårdkedjan och säkerställ tillgången till traumafokuserad behandling

 • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att förtydliga hur BVC, vårdcentraler, BUP, tandhälsa samt elevhälsa ska samverka.
 • Ge Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av tillgången till vård för traumatiserade barn.
 • Utveckla kompetensen om trauma och säkerställ att det finns tillgänglig behandling över hela landet utifrån resultatet av tillsynen.
 • Inrätta en barnlots i varje landsting/region.

Ladda ner våra rapporter

Ladda ner rapporten "Nyanlända barns hälsa - Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017"

Ladda ner rapporten "Barn på flykt - Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande"

I media

Hör en pojke berätta om hur det är att leva i Sverige i väntan på besked om han får stanna eller inte.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här