Barnkonventionen ett stort steg närmare att bli lag

Förslaget om att göra barnkonventionen till svensk lag kommer att tas upp i riksdagen innan sommaruppehållet. Det beskedet kom regeringen med idag.

– Det är oerhört viktigt och angeläget. Sverige har brister i skyddet av barn i utsatta situationer. Det är något som vi behöver ta på allvar, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

Att förslaget tas upp för omröstning i riksdagen innebär ett steg närmare att barnkonventionen blir lag. Regeringen har tidigare meddelat att barnkonventionen skulle kunna börja gälla som lag från och med januari 2020.

Om barnkonventionen blir lag kommer det att göra mycket för att stärka barns rättigheter.

– Genom att barnkonventionen blir lag stärks barns mänskliga rättigheter, särskilt för barn i utsatta situationer. Det är viktigt att vi stärker rättigheterna exempelvis för barn som är i barnäktenskap, barn i den psykiatriska tvångsvården och barn i den statliga ungdomsvården.

Dessutom har reformen många andra fördelar:

  • En lag kan direkt tillämpas i domstolar och andra myndigheter.
  • Barnrättslagen kommer att bidra till att barn ses som rättighetsbärare.
  • Luckor som finns i lagstiftningen kan täppas till.
  • När rättigheterna samlas i en lag blir det tydligt att bestämmelserna hänger samman.
  • Barnrättslagen får företräde framför till exempel förordningar och myndighetsföreskrifter.

– Barnkonventionen kommer att kunna läggas till direkt grund för myndigheters beslut. Det kommer att utvecklas en rättspraxis om hur barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska tolkas. Erfarenheterna från Norge, där barnkonventionen redan är lag, visar att lagstiftning och förarbeten blir tydligare kopplade till barnkonventionen, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Barnombudsmannen genomför just nu ett kunskapslyft för myndigheter, kommuner och landsting om hur barnkonventionen ska genomsyra verksamheten.

– Det är inte en förändring som kommer att ske över en natt, men barnkonventionen som lag är avgörande för att göra konventionen till verklighet i varje barns vardag, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.