Dags för ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn

Varje barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, enligt barnkonventionen. Men barn utsätts för våld varje dag i Sverige – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Nu krävs ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn. Barnafrid och Barnombudsmannen har två förslag för hur det ska gå till.

– Sverige är ett av de säkraste länderna i världen för barn att växa upp i men ändå lever en stor andel barn med våld. Trots det görs det alldeles för lite för att motverka barns utsatthet för våld, det är anmärkningsvärt eftersom barn är de mest brottsutsatta i samhället, säger Moa Mannheimer, centrumchef Barnafrid.

Barn drabbas i hög grad av samma typ av våld som vuxna, men också våld som är specifikt för dem i deras egenskap av barn; misshandel och försummelse i hemmet, och våld i skolan och på institution. Det kan också handla om sexuella övergrepp och om hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i närmiljön. Unga utsätts även på nätet. Vid 17 års ålder har 84 % av alla svenska barn varit offer för någon typ av våld eller brott i form av till exempel stöld, rån, misshandel eller sexuella kränkningar.

För drygt ett år sedan fastställdes en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är viktigt att motverka våld i nära relationer, det stärker barns rätt till skydd mot våld. Men våld i vuxna parrelationer ser inte ut på samma sätt som våld mot barn gör.

Våld i unga parrelationer tenderar att osynliggöras, liksom vissa former av hedersrelaterat våld och förtryck. Även internetrelaterade övergrepp riskerar att osynliggöras trots att sexuella övergrepp på internet har visat sig ge lika allvarliga traumasymtom som andra sexuella övergrepp  

En nationell kartläggning som publicerades under 2017 visar även att de olika formerna av våld i stor utsträckning överlappar varandra och man konstaterar att de barn som riskerar att fara allra mest illa är de som är utsatta för flera olika typer av våld eller våld vid upprepade tillfällen. 

I ett flertal av Barnombudsmannens rapporter beskriver barn hur de utsätts för våld i sin vardag. I två rapporter från 2018  beskriver barn i utsatta områden hur de växer upp med våld i sin närmiljö, och hur de utsätts för våld och trakasserier i skolan. Barnombudsmannens tidigare granskningar har också visat att barn utsätts för våld när de är placerade i samhällets vård och att barn med funktionsnedsättning utsätts för kränkningar.

– Barn beskriver en skrämmande bild av sin vardag där de kan ha sett människor bli skjutna eller själva blivit utsatta för våld. Allt våld mot barn, både fysiskt och psykiskt, är förbjudet enligt barnkonventionen, säger vikarierande barnombudsman Anna Karin Hildingson Boqvist.

Det är tydligt att Sverige brister i att skydda barn mot våld. Därför kräver Barnombudsmannen och Barnafrid ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn. Förslaget har två delar:

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

En strategi är ett sätt att signalera att en fråga är prioriterad. Strategin för att förebygga och bekämpa våld mot barn ska ha ett genomgripande barnperspektiv och inkludera alla typer av våld som barn kan drabbas av i sin uppväxtmiljö. Målet med en nationell strategi är att våldet mot barn i Sverige ska fortsätta minska och på sikt upphöra helt.

En nationell handlingsplan för att motverka våld mot barn

En handlingsplan bidrar till att mål och syfte med strategin uppnås. En handlingsplan mot våld mot barn måste ta ett brett grepp och fokusera på barns och ungas situation och rätten till skydd mot alla former av våld. De myndigheter som tilldelas uppdrag inom en handlingsplan mot våld mot barn, måste involvera barn och unga i planering och genomförande av såväl reaktiva som förebyggande åtgärder. 

Förslagen presenteras under ett seminarium i Almedalen den 2 juli 15.00 på Barnrättstorget, Gotlands konstmuseum. 

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet, och har bland annat som uppdrag att bevaka att barnkonventionen efterlevs och att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Våld mot barn

Barnombudsmannen kräver en samlad handlingsplan för att motverka allt våld mot barn.

Läs mer om Barnombudsmannens förslag