En samlad handlingsplan för att motverka våld mot barn

Barnombudsmannen har genom våra granskningar av barns upplevelser och erfarenheter av våld identifierat flera utsatta situationer där Sverige brister i skyddet av barn.

En samlad nationell handlingsplan mot våld mot barn behövs för att belysa och förebygga, identifiera, utreda, rehabilitera och följa upp våld mot barn. Barnombudsmannen anser att barns utsatthet för våld måste tas på allvar. Vi anser därför att regeringen bör ta fram en samlad nationell handlingsplan för att förebygga och stoppa våld mot barn inom alla delar av samhället. Detta har vi lyft i en rapport som överlämnats till regeringen i januari 2018.

Varje barn som befinner sig i Sverige har enligt barnkonventionen rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Det är tydligt att Sverige inte lever upp till detta. 

Vi menar att en handlingsplan mot våld mot barn måste ta ett brett grepp och fokusera på barns och ungas situation och rätten till skydd mot alla former av våld.

Våra granskningar visar att Sverige brister på bland annat följande områden:

  • Våld i nära relationer
  • Barnäktenskap och könsstympning
  • Sexuella övergrepp mot barn
  • Våld mot barn med funktionsnedsättning
  • Trakasserier och våld i skola och förskola
  • Våld i närmiljön
  • Våld på samhälleliga institutioner
  • Ensamkommande barn som försvinner och lever i utsatthet

Läs mer om handlingsplanen och de olika fokusområdena.