Inget barn ska vräkas till hemlöshet

Inget barn ska vräkas till hemlöshet. Det händer ändå eftersom socialtjänstens arbete i vissa fall brister. Nu måste det förebyggande och uppsökande arbetet skärpas i lagstiftningen. Det skriver barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Barnombudsman Elisabeth Dahlin

Barnombudsman Elisabeth Dahlin

Barnombudsmannen har sedan flera år bevakat frågan om barns rätt till ett tryggt boende. Vi har pratat med barn som vräkts och barn som lever i hemlöshet. Jag känner en stor oro över den senaste tidens utveckling, där både antalet barn som vräks och hemlösheten ökar. 

I september sände "Uppdrag granskning" ett program om en mamma som tog sitt eget och barnens liv samma dag som familjen skulle vräkas. Det är en fruktansvärd händelse. Som barnombudsman varken kan eller ska jag gå in i enskilda fall, men programmet sätter fokus på viktiga frågor som rör barns rättigheter som jag både kan och vill kommentera. 

Barnen beskriver hopplös situation
Barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet och som riskerar vräkning befinner sig i extremt utsatta situationer. Hela familjen är ofta i kris. Den rädsla många har för vad som ska ske efter vräkningen är också befogad. Det visar Barnombudsmannens rapport. Där berättar barn hur de efter vräkningen hamnar på tillfälliga boenden, som till exempel vandrarhem där det även kan bo personer med missbruksproblem.

Barnen vi mött beskriver en hopplös situation – med otrygghet, våld och droger på boendena. Vi vet att en vräkning också kan leda till att barn rycks upp ur sin förskola eller skola. Äldre barn hoppar ibland av skolan helt och hållet. 

Barnen är särskilt kritiska till socialtjänsten som enligt barnen fokuserar helt på de vuxna. Till exempel görs barnen inte delaktiga och de förstår inte vad som händer. Barn kan få veta vad som ska ske först samma dag eller efter att vräkningen skett. Barnen berättar vidare att socialtjänsten inte varit noga med att följa upp vart familjen ska ta vägen efter vräkningen. 

Bryter mot barnkonventionen
Det barnen beskriver är oacceptabelt. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till en skälig levnadsstandard – det handlar till exempel om mat, kläder och boende. Det är rättigheter som inte tillgodoses för varje barn i Sverige i dag. 

Sedan tio år finns en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer. Antalet barn som vräks har också minskat, men nu ser vi en ökning igen. Första halvåret 2018 vräktes 231 barn, jämfört med 188 i fjol. Det finns också ett stort mörkertal kring barns boende. Hemlösheten ökar till exempel bland barn i bland annat storstäderna. En orsak till hemlösheten kan vara att familjerna aldrig får in en fot på bostadsmarknaden. Sammantaget ger detta en bild av ett långt större problem än vad som återspeglas i debatten.

2020 blir barnkonventionen blir lag och nu krävs kraftfulla åtgärder för att kommunerna ska tillgodose barnets mänskliga rättigheter. Vi har redan lagt fyra förslag som omedelbart bör genomföras:

  • Socialtjänstlagen ska ställa krav på socialtjänsten att arbeta uppsökande och förebyggande när en barnfamilj riskerar att vräkas. Barn har rätt att få veta vad som ska ske, socialtjänsten har en viktig roll när föräldrarna inte kan eller förmår informera barnen. Socialtjänsten ska alltid följa upp vad som händer efter vräkningen.

  • Inget barn ska vräkas till hemlöshet. Socialtjänsten ska garantera akut hemlösa familjer, till exempel de som vräks, ett långsiktigt boende som är tryggt. Uppbrott från barnens skola, förskola och vänner ska motverkas.

  • En 14-dagarsgräns för placering av barn på akutboende ska införas. Även ett tillfälligt boende måste uppfylla vissa grundkrav på att det är tryggt och lämpligt för barn.

  • Kunskap och nationell statistik kring barns boendesituation ska tas fram så att det går att följa utvecklingen av både hemlöshet och osäkra boendesituationer bland barn. 

Elisabeth Dahlin, barnombudsman