Så ger vi barn i utsatta områden framtidstron tillbaka

Barn i utsatta förorter och kommuner växer upp med våld i sin vardag. De bevittnar skottlossningar eller blir själva utsatta för våld i skolan. Vi har tre förslag till regeringen för att ge barn framtidstro, oavsett var de bor.

Alla barn i Sverige har samma rättigheter, enligt barnkonventionen. Samtidigt finns statistiska skillnader som är kopplade till var i landet barn bor. Det kan tyda på att barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda varierar.

Unik kartläggning av utsatta områden
I en unik kartläggning har Barnombudsmannen identifierat utsatta förorter och kommuner där barn statistiskt sett har bland annat sämre skolresultat, ekonomi och hälsa. I årsrapporten Utanförskap, våld och kärlek till orten berättar drygt 900 barn hur det är att växa upp på dessa platser. Det handlar om storstädernas förorter, men också om kommuner runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner.

Barnens berättelser visar på brister i skyddet av barns rättigheter:

Våld i barnens vardag
Många av barnen trivs i sitt närområde. Samtidigt är vardagen kantad av våld och kriminalitet. Barnen kan ha sett människor bli skjutna eller själva utsatts för våld, i närområdet eller i skolan.

”Jag brukar höra skott ibland och jag hör att människor blir dödade med kniv, då blir jag oftast rädd”, berättar ett barn.

Mer än var tionde flicka känner sig otrygg i sitt närområde. I årskurs 5 är både pojkar och flickor rädda för kriminalitet, vuxna som beter sig avvikande och mörka platser.

Det är nästan bara hos flickor i årskurs 8 som det finns en rädsla för att röra sig ensam ute och för sexuellt våld. Men barn så unga som 4–5 år berättar om våld på förskolan och om otrygghet i närområdet.

Bristande framtidstro
Barn beskriver också en vuxenvärld som har låga förväntningar på dem. Sara berättar om sin skola:

"Lärarna där, de var inte så bra. De tänkte att ”De här eleverna, de kommer aldrig lära sig något, så det spelar ingen roll om vi typ kollar på film varje dag”. Så vi bara satt där."

De låga förväntningarna påverkar barnens självbild och framtidstro. Vart femte barn i årskurs 5 tror att det kommer bli ganska eller väldigt svårt att hitta ett jobb i framtiden. I årskurs 8 tror 40 procent av pojkarna som bor i en förort att de kommer att ha svårt att hitta ett jobb.

Läs mer om rapporten

Dags att lyssna på barnen
Barnen i vår årsrapport ger en skrämmande bild av sin vardag – en bild som inte tydligt framkommer i den pågående debatten om stenkastning, bilbränder och skottlossningar.

Sällan förs diskussionen om hur barn påverkas av att växa upp i en våldsutsatt miljö. Ofta förutsätts våldet enbart vara kopplat till storstädernas förorter, men barn utsätts för våld i olika delar av landet. Nu är det dags att på allvar börja lyssna på barnen – varje barn har rätt att skyddas mot alla former av våld.

Jag som barnombudsman kan inte heller acceptera att det finns barn i Sverige som möts av låga förväntningar av vuxenvärlden, oavsett var de bor. Om vi vuxna inte tror på barns förmåga och ger dem möjligheter att utvecklas påverkas deras självbild.

Men barnen ger oss också svar. De säger att när de får möjlighet att påverka, till exempel fritidsaktiviteter eller politiken i kommunen, känner de en större makt att förändra sin situation.

Den 24 april samlas mer än 1 200 beslutsfattare och professionella som arbetar med barn på Barnrättsdagarna för att diskutera barns uppväxtvillkor. Där kommer framför jag våra förslag till regeringen:

  • Säkerställ barnets rätt till skydd mot våld, kränkningar och trakasserier – anta en nationell handlingsplan mot våld.
  • Säkerställ likvärdig utbildning för alla barn.
  • Stärk barnets rätt till delaktighet och en meningsfull fritid.

Det viktigaste vi vuxna kan göra är att lyssna och göra barn delaktiga. Bara då kan vi åstadkomma förändring som stärker barnens rättigheter och deras framtidstro.

Anna Karin Hildingson Boqvist
vikarierande barnombudsman