Årsrapport 2018: Utanförskap, våld och kärlek till orten

Barn i utsatta förorter och kommuner växer upp med olika former av våld i sin vardag, både i närområdet och i skolan. Det visar Barnombudsmannens årsrapport som lämnats till regeringen.

Illustration från årsrapport 2018. Två ungdomar går framför en bil med sprucken ruta.

Alla barn i Sverige har samma rättigheter. Barn har bland annat rätt till utbildning, skydd mot våld och rätt att utvecklas till sin fulla potential, enligt FN:s konvention för barnets rättigheter (barnkonventionen). Samtidigt kan barn i Sverige växa upp med mycket olika villkor. Statistiken pekar på att ojämlikheten bland barn ökar i Sverige på flera områden, det handlar om bland annat skillnader i skolresultat, ekonomi och hälsa som är kopplade till var barnen bor. De statistiska skillnaderna kan tyda på att barns möjligheter att få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda varierar geografiskt.

I en unik undersökning har Barnombudsmannen därför låtit fler än 900 barn berätta om hur det är att växa upp i områden där barn statistiskt sett har sämre villkor än i andra delar av Sverige. Det handlar om förorter till storstäderna men också om kommuner runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner. Barnens röster och våra analyser av deras berättelser har ställts samman i årsrapporten "Utanförskap, våld och kärlek till orten. Barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter".

Läs mer om rapporten