Kommande webbseminarier

Barnombudsmannen kommer att genomföra två webbseminarier till hösten. Seminarierna är en del av vårt arbete inom Barnrätt i praktiken. Seminarierna är kostnadsfria men antal deltagare är begränsat. Cirka två veckor innan respektive webbseminarium kommer vi att ge mer information och då öppnar vi också upp för anmälan.

Hand vid dator

Seminarie 1: Hur man kan använda statistiska metoder för att utveckla sitt barnrättsarbete!
Barnkonventionens artikel två fastställer att barn inte får diskrimineras och att alla barn har rätt till likvärdiga villkor. Artikel tolv i barnkonventionen fastställer att barn har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade utifrån ålder och mognad.

Det här webbseminariet syftar till att inspirera och ge kunskap om vikten av att både använda sig av kvalitativa och kvantitativa metoder för att låta barn komma till tals och för att undersöka om barn har likvärdiga villkor och om barn diskrimineras. Seminariet vill också visa på hur det som framkommer i metoderna kan analyseras med ett barnrättsperspektiv.

Deltagare: Jonas Karlsson, Förnyelselabbet
Datum: 17 september

Seminarie 2: Hur kan man stärka barnrättsperspektivet genom att samverka?
Genom samverkan kan lokala, regionala och nationella aktörer utveckla ett strategiskt arbete för att genomföra barnkonventionen. Det här webbseminariet syftar till att ge inspiration och kunskap om hur samverkan kan byggas upp, hur man kan arbeta och vilka resultat som kan uppnås. På seminariet kommer vi att presentera två sätt att samverka, partnerskapet för barnkonventionen och Barnrättsforum Skåne.

Barnrättsforum Skåne är en regional samverkansplattform med representanter från kommuner, regionen, länsstyrelsen, universitet och idéburen sektor. Plattformen syftar till att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne.  Nära kopplat till barnrättsforum Skåne finns ett nätverk för barnrättsstrateger i Skåne.

Partnerskapet för barnets rättighet i praktiken består av elva kommuner från Östersund i norr till Trelleborg i söder. Kommunerna har samarbetat sedan 2004 för att utveckla arbetet för barnets rättigheter. Tanken med Partnerskapet är att lyfta fram och organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte kring olika metoder för att nå de mål som riksdag och regering beslutat om.
Målgrupp, beslutsfattare och funktioner som har ansvar för att genomföra barnkonventionen i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Deltagare: Unni Öhman, samordnare partnerskapet för barnkonventionen och Ingela Sjöberg, Strateg folkhälso- och barnrättsfrågor, kommunförbundet Skåne. 
Datum: 10 oktober 2019