Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning (Ju2019/01525/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr: BO 2019-0167

Sammanfattning
Barnombudsmannen har getts möjlighet att yttra oss om remissen Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning. Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

I utkastet föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Den som döms till ungdomsövervakning ska medverka i en verkställighetsplanering som ska mynna ut i en individuellt utformad verkställighetsplan.

Inskränkningarna i rörelsefriheten ska antingen bestå i ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter eller andra rörelseinskränkningar som t.ex. ett förbud att vistas på en viss plats eller inom ett visst område. Rörelseinskränkningarna ska kontrolleras med hjälp av elektroniska hjälpmedel. Om den dömde följer verkställighetsplanen på ett godtagbart sätt, ska de rörelseinskränkande inslagen kunna trappas ned. Verkställighetsplanen ska även få reglera frågor om bl.a. den dömdes boende, skolgång eller annan sysselsättning, missbruksbehandling och andra åtgärder som syftar till att förebygga att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas ogynnsamt. Man föreslår även en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att möjliggöra informationsutbyte mellan Kriminalvården och andra myndigheter och aktörer som kan behövas vid bl.a. upprättande av verkställighetsplanen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Barnombudsmannen tillstyrker i huvudsak utkastet till lagrådsremiss. Förslagen i utkastet till lagrådsremissen i huvudsak stämmer överens med promemorian ”Nya ungdomspåföljder (DS 2017:25) kommer vårt remissvar att endast yttra oss då förslagen är ändrade i utkast till lagrådsremissen. 

5.2 Ansvaret för verkställigheten
I promemorian föreslås att SiS ska vara ansvariga för verkställigheten av ungdomsövervakningen. I utkastet av lagrådsremissen så föreslås att Kriminalvården istället ska vara den myndighet som är ansvariga. Detta med hänvisning till att SiS inte finns över hela landet i samma utsträckning som Kriminalvården. Om SiS skulle få ansvaret skulle detta leda till att SiS skulle behöva omorganisera sig och att detta skulle bidra till höga kostnader.

Förslaget är även att det är de redan befintliga särskilda ungdomshandläggarna inom Kriminalvården som kommer att vara ansvariga för verkställigheten. 

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget.

Barnombudsmannen anser att förslaget är i linje med artikel 40 i barnkonventionen då staten ska främja upprättande av myndigheter och intuitioner som är speciellt anpassade för barn som misstänks, åtalas för eller befinnes skyldiga till att ha begått brott. Det är viktigt att den nya påföljden är organiserad så att barn inte behandlas som vuxna utan är anpassad utifrån att de är barn. Barnombudsmannen välkomnar att man i utkastet i lagrådsremissen anser att Kriminalvården bör stärka sina kunskaper i att ha ett barnrättsperspektiv i sitt arbete i syfte att verksamheten ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

5.3.2 Verkställighetsplanen
I promemorian förslås att det inte krävs drogfrihet under påföljden. I utkastet till laglagrådsremissen har man ändrat detta.
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget och därmed ändringen.

Barnombudsmannen påtalade i vårt tidigare remissvar att vi anser att påföljden alltid bör förenas med drogförbud. Barnombudsmannen anser att förbudet bör framgå av verkställighetsplanen så att det blir tydligt för barnet vad som gäller.

6 Ungdomstillsyn
I utkastet till lagrådsremissen föreslås det till skillnad från promemorian att införa ungdomstillsyn som en ny ungdomspåföljd bör inte genomföras.

Barnombudsmannen tillstyrker ej förslaget mot bakgrund av tidigare motivering som vi angivit i vårt remissvar på promemorian .

Föredragande i ärendet har varit utredare Shanti Ingeström.

Mårten Petersson
Stf. Barnombudsman