Promemoria Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda (Ju2020/00923/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr: BO 2020-0067

Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda. Barnombudsmannen kommenterar förslagen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och beaktar även FN:s kommitté för barnets rättigheters (FN:s barnrättskommitté) allmänna kommentarer samt rekommendationer till Sverige.

Barnombudsmannen har inga invändningar mot förslagen i sig men vill framhålla att det i promemorian saknas uppgifter om på vilket sätt barnets bästa har prövats i lagstiftningsarbetet.

I artikel 3.1 i barnkonventionen stadgas att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Denna skyldighet gäller även i författningsarbete. I FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar till artikel 3 anges att artikeln 3.1 slår fast en skyldighet att säkerställa att alla rättsliga och administrativa beslut samt policyer och lagstiftning som gäller barn, visar att barnets bästa har bedömts och i första hand beaktats. Vidare anges att i denna skyldighet ingår att beskriva hur barnets bästa har prövats och bedömts och vilken vikt som har lagts vid barnets bästa i beslutet. 

I propositionen till inkorporering av barnkonventionen tydliggörs att lagstiftaren ska beakta och synliggöra barnkonventionen genom att i förarbeten göra en tydlig koppling till rättigheterna i konventionen.
Barnombudsmannen anser att i alla fall då barn berörs av en författningsändring bör frågan om barnets bästa och konsekvenser för barn adresseras i betänkandet.

Ärendet har föredragits av juristerna Li Melander och Tove Björnheden.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman