Ibland behövs det en strategi för att kommunicera en strategi

Genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter behöver stärkas. Sverige får fortfarande kritik av FN:s barnrättskommitté på viktiga punkter där vi inte tillgodoser barns mänskliga rättigheter.

För att öka takten och fokusera insatserna tog regeringen fram en nationell strategi som godkändes av riksdagen den 1 december 2010.

Mycket arbete pågår lokalt runt om i landet: projekt kring delaktighet och inflytande, barnkonsekvensanalyser inför politiska beslut och erfarenhetsutbyten. Genom projektet ”Handslaget” stöder SKL kommuner och landsting i arbetet med att implementera den nationella strategin.

I höstas fick Barnombudsmannen uppdraget att hitta sätt att sprida och kommunicera den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Framförallt krävs att personer inom det offentliga förstår vilket ansvar de har för att genomföra barnkonventionen. Ett problem är att den nationella strategin inte är känd av alla som har en uppgift i det arbetet. 

– Det är inget man bara kan informera om, så händer det, berättar Gunnar Elvin, projektledare på Barnombudsmannen som jobbat med att ta fram kommunikationsstrategin.

– Vi behöver förklara vad den nationella strategin innebär och vilket ansvar olika aktörer har för att det som står i den ska bli verklighet.

Svårt att nå ut
Det kanske låter enkelt. Men informationströtthet och den rådande attityden att Sverige är ett så bra land för barn att leva i gör det svårt att kommunicera om barns rättigheter överhuvudtaget.

– Vi vill undanröja hindren och sänka trösklarna, säger Gunnar.

Först och främst måste vi inse att det finns problem med att barns rättigheter inte tillgodoses i Sverige. Nästa steg handlar om att öka motivationen hos de grupper som ska ta till sig strategin. Vi talar om beslutsfattare på kommunal, landstings-, och statlig nivå.

– Känner inte de att de har ansvar för att göra något kommer inget hända, menar Gunnar.

Kommunikationsstrategin ska vara klar den sista februari. Innan den lämnas över till regeringen vill inte Gunnar avslöja för mycket av innehållet.

– Vi föreslår att utifrån vårt befintliga arbetssätt trycka på ännu hårdare och i större omfattning. Vi tror på att utveckla dialog mellan viktiga aktörer och oss. Och givetvis att använda barn och ungas egna erfarenheter.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 1 2012