Barnrättsperspektivet i praktiken

Några myndigheter som kommit en bit på väg i arbetet att genomföra barnkonventionen är Skolinspektionen, Konsumentverket och Kriminalvårdsstyrelsen. Så här berättade de på konferensen:

Barnets rätt i skolan

– Det är inte bara gulligt att arbeta med barnperspektivet när det innebär krav. När vi började betrakta barnen som våra uppdragsgivare och krävde att alla barn skulle bli godkända i samtliga ämnen, mötte vi mycket motstånd på skolorna. Men det är viktigt att våga vara obekväm när man driver dessa frågor, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen.

Även när det gäller mobbning visar Skolinspektionen musklerna och hävdar nolltolerans.

– Det finns inga okynnesanmälningar och inga ”jobbiga föräldrar”, säger Ann-Marie Begler, utan alla barn har rätt att vistas i en trygg skolmiljö.

Skolinspektionen agerar också i frågor som rör felaktiga placeringar. När inspektionen kritiserat undermåliga utredningar inom särskolan har man trampat på en del ”ömma tår” i kommunerna.

För att stärka barnperspektivet tar Skolinspektionen direktkontakt med eleverna i större utsträckning. Det har också blivit lättare för barn att göra en anmälan via webben. Även friskolor granskas och hotas av återkallade tillstånd om de inte lever upp till kraven.

Barnet som konsument

För Konsumentverket är barn en prioriterad målgrupp.

 – Barn i konsumtionssamhället är kapabla men också utsatta, säger Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson.

Han berättar att en framkomlig väg i arbetet med barnperspektivet har varit att bilda nätverk med unga kring olika frågor och att utbilda alla medarbetare.

Konsumentverket arbetar utåtriktat för barnkonsumenter, med tillsynsärenden när barn vilseleds, men också för att barn inte ska skuldsättas av vuxna. Tillsammans med Kronofogden och Barnombudsmannen har Konsumentverket agerat för att barn inte ska kunna skuldsättas och sedan den 1 juni 2010 finns en lag som förbjuder det.

– Tack vare detta har 12 000 barn blivit av med sina skulder, säger Gunnar Larsson.

Verket har också arbetat med informationsinsatser på festivaler och skolor. Nu finns webbsidan http://www.ungkonsument.se/ med cirka 10 000 besökare varje månad.

– Vi har gjort en kartläggning av unga konsumenter och arbetat med ett underifrånperspektiv. Det har varit en lärande process för hela vår organisation. Men för att ge frågorna tyngd måste också chefen vara mycket engagerad, säger Gunnar Larsson.

Barn i kriminalvården

I Sverige finns mellan 8 000 och 10 000 barn till intagna. Dessutom finns barn som sitter i häkte eller själva är dömda till frivård. Kriminalvården arbetar utifrån barnkonventionen för att förbättra villkoren för dessa barn.

– På varje anstalt och häkte finns ett barnombud som får utbildning. Det har lett till en ökad medvetenhet hos personalen. Idag utgår vi från barnperspektivet när vi planerar våra lokaler och utrustar besöksrummen med leksaker och böcker, berättar generaldirektör Inga Mellgren.

Kriminalvården arbetar för att förenkla telefonkontakter mellan intagna och deras barn och har tagit fram sagoböcker, serietidningar och en webbsida för barn. Man samarbetar också med ideella organisationer.

– Men ännu återstår mycket att göra, säger Inga Mellgren.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 9, 2011