Ett lyft för barnets mänskliga rättigheter

Ett sjuttiotal representanter för drygt trettio myndigheter samlades den 7 till 8 december på kursgården Sånga-Säby utanför Stockholm för att prata om hur barnkonventionen ska integreras i deras arbetssätt. Många uttryckte förväntningar på konferensen, men det fanns också farhågor om att barnperspektivet bara ska bli en slogan och inte något som genomsyrar myndigheterna.

Konferensen anordnades av Barnombudsmannen på regeringens uppdrag i samarbete med socialdepartementet. Tjänstemän från bland andra Trafikverket, Konsumentverket, Domstolsverket, Kulturrådet, Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Skolinspektionen och Försäkringskassan diskuterade kring barnkonventionen.

– Målet med konferensen är att lyfta fram barnens mänskliga rättigheter och att var och en av myndighetsrepresentanterna ska ta med sig en idé härifrån om hur det ska gå till, sa barnombudsman Fredrik Malmberg i sitt inledningsanförande.

Föreläsningar av experter och företrädare för olika myndigheter varvades under konferensen med Open Space-övningar och gruppdiskussioner. Förutom konferensens tema och föredragen fanns det ingen dagordning eller några färdiga arbetsgrupper. Många tyckte det var positivt och inspirerande att få träffa kolleger från andra myndigheter och diskutera gemensamma erfarenheter.

Göran Holmström, politiskt sakkunnig på socialdepartementet hos barn- och äldreminister Maria Larsson, berättade om riksdagens strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige.

– Strategin innehåller nio principer för hur man strategiskt kan arbeta med barnens rättigheter, men all lagstiftning ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen och lagarna måste också följas upp.

Regeringen ställer krav på samverkan mellan alla offentliga aktörer och efterlyser mer kunskap på området, bland annat en kunskapsbank och ett uppföljningssystem. Man vill påverka myndigheterna att göra ett så gott jobb som möjligt utan att detaljstyra och betraktar konferensdeltagarna som testpiloter när strategin ska spridas.

Nils Eklund från Ekonomistyrningsverket talade om förhållandet mellan staten och individen och om de konsekvenser som barnrättsperspektivet kan få för myndighetsstyrningen. Kan försumlighet att pröva barnets bästa användas vid överklaganden av beslut som till exempel att lägga ned en skola?

Nils Eklund anser att myndigheterna själva kan integrera barnrättsperspektivet i budgetprocessen.

– En skicklig tjänsteman ska veta vad hennes eller hans område har med barnkonventionen att göra och konkret kunna anknyta verksamheten till den, sa han.

När konferensen gick mot sitt slut summerades den av barnombudsman Fredrik Malmberg. Han sa att han betraktade den som ”slutet på början”.

– Vi kom inte hit med en färdig idé utan själva poängen har varit att ge utrymme för diskussioner, reflektioner och utbyte av idéer. Nu vi vill gå vidare genom att skapa ett forum på Barnombudsmannens hemsida där dialogen kan fortsätta. Vi planerar också att hålla liv i diskussionen genom att arrangera myndighetsfrukostar nästa år, sa han.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 9, 2011