Höga förväntningar inför myndighetskonferens

– Min förväntning är att träffa många engagerade och kunniga människor och att lära mig mycket.
Nils Eklund är avdelningschef på Ekonomistyrningsverket och ska medverka på konferensen Ett lyft för barnens mänskliga rättigheter som Barnombudsmannen arrangerar i samverkan med Socialdepartementen den 7-8 december.  

Representanter från ett fyrtiotal myndigheter samlas då på Ekerö för att under två dagar inspireras, byta erfarenheter och diskutera hur de arbetar med barnrättsfrågor och hur man inom myndigheterna kan arbeta enligt den nationella strategin för barnkonventionen.
 
Den nya Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg välkomnar möjligheten till samarbete:

– Jag är sedan lång tid  mycket engagerad i frågor som gäller barns rättigheter. Nu har jag också fått förmånen att leda en myndighet vars uppdrag utgår från en av huvudprinciperna i barnkonventionen: rätten att inte bli diskriminerad.

– DO kan inte ensam arbeta mot diskriminering utan måste på olika sätt söka samarbete med exempelvis andra myndigheter. Här ger konferensen oss en utmärkt möjlighet att träffas under samma tema. Jag ser verkligen fram emot att ta del av all den kunskap och kompetens om barns rättigheter och hur barnkonventionen kan införlivas som kommer att samlas på konferensen.

Hur tänker du som ny chef på myndigheten kring barnrättsfrågor och hur ni arbetar med dem?

– Jag kommer närmast från Konsumentverket där vi arbetade aktivt med att integrera barnkonventionens perspektiv i all verksamhet. Det var därför naturligt och viktigt att tidigt sätta mig in i på vilket sätt DO arbetade med dessa frågor, liksom att även fortsatt ge dessa frågor hög prioritet.

– I DO:s uppdrag ingår dessutom att verka för att barn eller elever inte diskrimineras på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning inom några områden av samhällslivet. DO har därför arbetat med att höja medarbetarnas kompetens i barnrätt och arbetat med metodik för handläggning av ärenden som berör barn och elever, säger Agneta Broberg.  

Förutom konferensens tema och de få föredragen finns det ingen dagordning eller några färdiga arbetsgrupper. Allt processas fram, bland annat genom att deltagarna tillsammans ska diskutera sig fram till hur den nationella strategin för barnkonventionen kan genomföras konkret – eller förbättras – inom just deras myndighet. Nils Eklund är en av tre inspirationsföreläsare.

– Jag tar upp hur myndighetstyrning är reglerad och fungerar, om så kallade tvärsfrågor (barn, mångfald, miljö, jämställdhet) och ska tala om myndigheternas ansvar samt exempel på barnfrågors relevans för olika myndigheter.

Och han ger den egna myndigheten Ekonomistyrningsverket godkänt betyg:
– Vi har lyft tvärsfrågor och vi har i några skolremisser och utbildningar pekat på vikten av elevfokus.

Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson är en av tre myndighetschefer som just nu arbetar med att införliva ett barnperspektiv i sin verksamhet och ska hålla ett anförande om hur det har fått genomslag.

– Jag kommer att berätta om hur vi på Konsumentverket spridit kunskap om barnkonventionen till all personal, men också lyfta fram några lyckade aktiviteter som vi gjort under året. Vi har bland annat varit på festivaler och lyssnat på många unga konsumenter. Och vi har just kommit ut med rapporten ”Hur handlar unga – en studie om ungas konsumtion 2011”.

Gunnar Larsson hoppas att konferensen ska ge konstruktiva idéer och tror att många myndigheter nog är osäkra på hur man tar sig an den nationella strategin och gör den till konkret verksamhet.

– Sedan gäller det ju också att upprätthålla perspektivet så att inte allt vilar på ett fåtal medarbetare. Vi behöver mötas och utbyta erfarenheter, det är jätteviktigt, säger han.

Konferensen ”Ett lyft för barnens mänskliga rättigheter” blir ett utmärkt tillfälle till just detta. Bland deltagarna är representationen god från de inbjudna myndigheterna. Av landets 400 myndigheter är de fyrtiotal inbjudna utvalda då de i särskilt hög grad berörs av barnrättsperspektivet. Skolverket och Ungdomsstyrelsen är givna deltagare. Men på inbjudningslistan finns också myndigheter som inte är lika uppenbara; exempelvis Skatteverket, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 8 2011