Intensiva förberedelser för Sveriges femte periodiska rapport

Vart femte år rapporterar Sverige till FN:s barnrättskommitté i Genève om hur vi lever upp till barnkonventionen. Sedan Sverige åtog sig att genomföra barnkonventionen har fyra rapporter lämnats in. Nu är det dags för den femte.

Barnombudsmannen har fått i uppdrag att förse regeringen med ett underlag till Sveriges rapport som ska vara klar i september 2012. Sara Philipson, jurist, håller i pennan.

– En viktig utgångspunkt är de frågeställningar som barnrättskommittén tog upp i sin senaste granskning av Sverige. Vi tar upp de brister som enligt oss fortfarande finns. Vi redogör också för de områden som Barnombudsmannen uppmärksammat särskilt de senaste tre åren, berättar hon.

Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige är en diger lista bestående av 7o-talet punkter. Barnombudsmannen har i princip jobbat på alla områden.

– Det är inte så konstigt eftersom barn befinner sig i precis samma situationer som vuxna i livet och Barnombudsmannens uppgift är att företräda barnens intressen.

Barns rättsliga ställning i fokus
Två spår har varit mest tongivande, bägge har fokus på barns rättsliga ställning. Att barn känner till och vet vart de ska vända sig om inte rättigheterna tillgodoses. Och att barn och unga i utsatta situationer får sina rättigheter tillgodosedda.

I sina rekommendationer betonar barnrättskommittén de grundläggande principerna i barnkonventionen.  Vissa rekommendationer är mer generella, som att Sverige bör satsa på att förbättra respekten för barnets åsikter. I andra fall är rekommendationerna mer specifika.

– Det handlar bland annat om rättssäkerheten för barn i den sociala barnavården och asylsökande barn.
Barnrättskommittén har uttryckt stark kritik mot skillnaderna i hur barns rättigheter tillgodoses i landets kommuner, vilket rimmar illa med principen om barns lika värde.

– Detsamma gäller barns möjligheter att komma till tals som återspeglas i samhällets förmåga och vilja att lyssna och tillmäta barns åsikter betydelse. 

Utmaning att få komma till tals
Till de grundläggande principerna hör artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om barns rätt att komma till tals. De grundläggande principerna ska genomsyra lagstiftningen lika väl som myndigheternas handläggning av ärenden som rör barn och de beslut man fattar. Något som är långt ifrån självklart.

Artikel 12 var en av de stora nyheterna med barnkonventionen. Samtidigt är just barns rätt att komma till tals fortfarande den stora utmaningen.  Orsaken är att skyddsperspektivet fortfarande är så starkt.

– Det handlar om att använda konventionens syn på barn som aktiva deltagare med egna rättigheter. Att se barnen som experter på sin egen situation, förklarar Sara.

Barns rätt att komma till tals ska vara absolut och oinskränkt. Men i den svenska lagstiftningen har denna rätt försvagats. Artikel 12 begränsas bland annat genom bestämmelser som säger att barnets inställning ska klarläggas om det inte är olämpligt. I andra fall inskränks rätten att komma till tals med barnets bästa som förevändning.

– Ett krav som är ovillkorligt ställer helt andra krav på samhället. Det handlar om att skydda barnet i sitt deltagande – inte skydda barnet från deltagande, menar Sara.

Samhället måste anstränga sig
Sara har ett förflutet som jurist på den internationella barnrättsorganisationen Plan. Hon berättar att länder där sociala rättigheter som utbildning och vård inte är utvecklade ändå kan ha spännande metoder för att låta barn komma till tals. Som de indiska barnparlamenten där barnen är väldigt engagerade i ledningen av skolan.

– Eftersom barn och unga i allmänhet har svårt att göra sin röst hörd måste samhället anstränga sig för att göra det möjligt. Det är förstås extra viktigt för barn som befinner sig i utsatta situationer, säger Sara.

Efter att Sverige lagt fram sin rapport ger FN:s barnrättskommitté sina synpunkter på vad som behöver förbättras. Det sker tidigast under 2013 eftersom barnrättskommittén har många länder att granska.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 5 2011