Nytt tilläggsprotokoll på gång

För att rättigheter ska ha någon innebörd måste man kunna utkräva ansvar. Det kan tyckas självklart. Men när barns rättigheter – reglerade i FN:s konvention om barnets rättigheter – kränks finns i många fall ingen möjlighet att ställa någon till svars.

Sedan 2009 har Barnombudsmannen nära följt diskussionerna vid FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) om att inrätta en sådan mekanism genom ett nytt tilläggsprotokoll till barnkonventionen. Tanken är att barn ska kunna klaga hos FN:s barnrättskommitté om det saknas sådana möjligheter i deras hemländer.

– En internationell klagomekanism skulle sätta press på staterna att förbättra sina egna mekanismer. Det skulle också innebära att praxis utvecklas om hur barnkonventionens artiklar ska tolkas, säger Sara Philipson, jurist hos Barnombudsmannen.

Hon anser att det är diskriminerande att barnkonventionen är den enda av de större internationella konventionerna om mänskliga rättigheter som saknar en sådan klagomekanism.

Tuffa förhandlingar
Den en 17 juni meddelade MR-rådet efter tuffa förhandlingar att man enats om ett förslag till internationell klagomekanism.

FN:s barnrättskommitté betonar vikten av oberoende övervakningsmekanismer dit barn kan vända sig om deras rättigheter kränks.

– Dessa ska vara effektiva, tillgängliga och barnanpassade. Barn- och elevombudet, BEO, som driver processer mot kommuner för barn som kränkts i skolan är ett bra exempel på en sådan mekanism, säger Sara Philipson.

Barnombudsmannen har förordat att det borde inrättas oberoende ombud inom flera områden, bland annat för barn som är placerade i samhällsvård.

Nästa steg är att förslaget presenteras för FN:s generalförsamling i december.

– Det är en milstolpe för barns rättigheter. Vi hoppas nu att resolutionen antas av generalförsamlingen och att Sverige ratificerar det så snart det blir möjligt, säger Sara Philipson.

Fakta tilläggsprotokoll:
I dagsläget finns två så kallade tilläggsprotokoll till barnkonventionen. Det första som Sverige antog 2003 handlar om staternas ansvar för att barn inte ska delta i väpnade konflikter Det andra som ratificerades 2007 handlar om staternas ansvar för att skydda barn från sexuell exploatering, människohandel, barnprostitution och barnpornografi.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 5 2011