Våldet mot barn kvar på samma nivå visar ny kartläggning

Nio av tio föräldrar tycker inte att det är rätt att slå barn. Och endast tre procent uppger att de har slagit sitt barn det senaste året. Men nästan var tredje förälder har knuffat, huggit tag i eller ruskat sitt barn. Orsaken, beskriver de själva, är stress över den allmänna livssituationen.

I slutet av förra året kom den tredje nationella kartläggningen av föräldrars och barns erfarenheter av och attityder till fysisk bestraffning och andra kränkningar av barn. Utifrån liknande studier som genomförts 1980, 2000 och 2006 kan vi konstatera att det ihärdiga arbetet i Sverige mot fysisk misshandel av barn i grunden har förändrat föräldrars attityder och beteende när det gäller barnuppfostran.

Ändå har uppskattningsvis 200 000 barn i Sverige upplevt våld av eller mot någon närstående. Anmälningarna om barnmisshandel har dessutom ökat markant det senaste decenniet. Vad ligger bakom?

Det finns inga belägg för att barnmisshandeln ökar i Sverige. Istället handlar det om en ökad benägenhet att anmäla. Personal inom förskola och skola anmäler allt oftare sina misstankar till socialtjänsten, och socialtjänsten anmäler i högre utsträckning till polisen. Anmälningarna handlar också alltmer om vanvård eller försummelse av barnen i hemmen, snarare än våld.

Våld mellan vuxna främsta riskfaktorn
Den i särklass starkaste riskfaktorn för kroppslig bestraffning är våld mellan de vuxna i familjen. Barn med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning löper dubbelt så hög risk att misshandlas. Barn som är födda utomlands är också mer utsatta för våld. I familjer där det förekommer våld är det också vanligt med förolämpningar och hot.

Åtta av tio ungdomar som blivit slagna säger att de har någon vuxen i sin närhet som de kan anförtro sig åt – men färre har gjort detta. Vanligast är att berätta för en kompis eller en nära släkting. Tolv procent har vänt sig till personal inom skolan, ungdomsmottagning, socialtjänst eller polis. Sju procent har kontaktat Bris eller någon annan frivilligorganisation för att få stöd.

Här kan du ladda ner eller beställa den nationella kartläggningen

Barnombudsmannens årsrapportering den 23 mars
Det senaste året har vi på Barnombudsmannen ägnat oss åt att lyssna till barn som utsatts för våld och andra övergrepp i nära relationer. Syftet är att få kunskap om hur denna grupp upplever sin situation och det stöd de får av samhället. Barnen får också framföra sina förslag på förbättringar till berörda makthavare.

Den 23 mars presenterar vi resultatet av vårt arbete för barnminister Maria Larsson. I samband med det kan du som vill veta mer ställa frågor direkt till mig via vår chatt. Håll utkik efter  information om datum och tid på vår webbplats.

Våld mot barn i nära relationer är också temat för årets Barnrättsdagar som äger rum den 17-18 april på Conventum i Örebro. Antalet deltagare närmar sig 500. Det finns ett fåtal platser kvar. Anmäl dig här senast den 29 februari

Fredrik Malmberg

Barnombudsman 

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 1 2012