BO-förslag om mobbning och våld i skolan

Lärare och annan skolpersonal bör bli skyldiga att anmäla till rektor om en elev utsätts för mobbning eller våld i skolan. Det anser barnombudsmannen Louise Sylwander som kommer att överlämna ett förslag till skolminister Ylva Johansson.

- I BO:s arbete mot mobbning har vi kommit fram till att de vuxnas ansvar i skolan behöver förtydligas. Den senaste tidens uppgifter om våldet i skolan aktualiserar behovet. En anmälningsskyldighet för lärare skulle ge rektor en bättre kunskap om den psykosociala miljön och tvinga fram åtgärder på ett tidigt stadium, säger Louise Sylwander.

- Jag anser att en sådan anmälningsskyldighet bör framgå av skollagen. En jämförelse kan göras med socialtjänstlagen där läraren redan i dag har anmälningsskyldighet till socialnämnden om ett barn far illa i hemmet, säger Louise Sylwander.

-Engagemang går inte att lagstifta fram men det kan vara en hjälp för de utsatta att ansvaret är tydligt. Men även andra åtgärder behövs, t ex förebyggande program mot våld och mobbning i skolan och samverkan med polis och socialtjänst.