BO kritisk till förslag om skärpning av utlänningslagen

- BO anser att utredningen i många frågor presenterar förslag som är dåligt genomarbetade och saknar barnperspektiv. Problemanalyserna och motiven till de i vissa fall mycket restriktiva och långtgående ändringarna är vagt formulerade. Det är därför svårt att förstå och bedöma behovet av sådana skärpningar som utredningen föreslår.

Det skriver Barnombudsmannen (BO) i sitt yttrande över betänkandet Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden (SOU 1997:128).

FN:s barnkonvention och barns rättigheter lyftes tydligare fram i de lagändringar i utlänningslagen som trädde i kraft den 1 januari 1997. Bland annat infördes en portalparagraf som innebär att man i fall som rör ett barn särskilt skall beakta vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Denna portalparagraf gäller också i verkställighetsfrågor, då beslutade av- eller utvisningar genomförs, betonar BO.
- Jag menar därför att det är anmärkningsvärt att utredningen underlåtit att analysera verkställigheter utifrån den nya portalparagrafen. Inte heller har utredningen redogjort för de egna förslagens konsekvenser för barnen, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.
- Detta är ett exempel på hur verkningslös portalparagrafen kan bli, tillägger Louise Sylwander.

BO, som har till uppgift att bevaka lagstiftningen i den del den berör barn och ungdomar under 18 år och att verka för att svensk lag och praxis överensstämmer med bestämmelserna i FN:s barnkonvention, är medveten om att de frågor som utredningen behandlar är viktiga och svåra.
- Att genomföra beslutade av- eller utvisningar, som kan leda till mycket laddade situationer, under värdiga former ställer mycket höga krav på klara och tydliga regler som garanterar rättssäkerheten. Den kräver även en hög kompetens hos den personal som ska genomföra verkställigheterna, skriver BO vidare i yttrandet.

BO anser därför att det är bekymmersamt att utredningen inte beaktar vilken typ av barnkompetens som är nödvändig vid en verkställighet. Barnet utsätts ju för mycket stora påfrestningar bland annat på grund av att föräldrarna i en sådan situation inte alltid fungerar i sin föräldraroll.
- BO menar att det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för hur verkställighet ska gå till när barn är inblandade, så att de inte skadas eller far illa. En grundprincip måste vara att barn i denna situation behandlas med respekt för sina behov och rättigheter.

BO vill därför att bestämmelser motsvarande dem som finns i föräldrabalken, rörande hämtning vid vårdnads- och umgängestvister, bör införas i utlänningslagen.

BO är positiv till utredningens förslag att stöd bör ges för att underlätta för dem som nekats uppehållstillstånd i Sverige, att frivilligt lämna landet. Och tycker att det är bra att frivilligorganisationernas roll lyfts fram.

De fall där utländska medborgare gömmer sig för svenska myndigheter innebär stora påfrestningar för alla, men framförallt för barnen.
- BO menar att ett välfärdssamhälle som Sverige aldrig skall acceptera att det finns barn som lever under så svåra förhållanden som gömda barn gör. Naturligtvis tar föräldrarna på sig ett stort och tungt ansvar genom att gömma sina barn, men enligt barnkonventionen befriar det inte på något sätt myndigheterna från deras ansvar.

BO är därför mycket kritisk till utredningens förslag att Utlänningsnämnden ska kunna vilandeförklara, dvs inte behandla en ny ansökan om uppehållstillstånd, om personerna håller sig gömda.

Myndigheterna måste i möjligaste mån förhindra att människor gömmer sig men också begränsa skadeverkningarna för de barn som drabbas om de trots allt befinner sig i en sådan situation, skriver BO och menar att förslagen inte kommer att leda till att färre personer väljer att gömma sig.
- Dessutom finns det en uppenbar risk att förslaget kommer att innebära att den tid som familjer håller sig gömda kan komma att bli allt längre, skriver BO i sitt yttrande.

- Nu hoppas vi att biståndsminister Pierre Schori tar fasta på våra synpunkter och visar att den nya portalparagrafen om barnets bästa förpliktigar, säger Louise Sylwander.

BO noterar också att betänkandet innebär skärpningar när det gäller den inre utlänningskontrollen så att polisen när det är "befogat" kan avtvinga personer som inte ser svenska ut att styrka sin identitet. Det kan vara personer som befinner sig i närheten av landets gränser. Identitetskontroll kommer också att kunna ske vid en vanlig trafikkontroll, när personer söker någon form av tillstånd eller om personen anmäler ett brott. Betänkandet föreslår också, i linje med Schengenkonventionen, att hotell skall registrera de utländska medborgare som bor på hotellet för att kunna anmäla det till polisen.