BO:s årsrapport 1997: Tillämpa barnkonventionen i barn- och ungdomspolitiken

Barnombudsmannens årsrapport för 1997 som presenterades på onsdagen visar på stora skillnader mellan barns villkor. Barnombudsmannen Louise Sylwander anser att regeringen bör ta ett större ansvar för att FN:s barnkonvention tillämpas i kommunerna.

Det innebär bl a att kommunerna bör göra särskilda analyser av beslutens konsekvenser för barn och unga och att barn och unga får möjlighet att påverka kommunala beslut som rör dem.

- I tider med minskade resurser går det inte bara att låta besparingarna stegvis försämra skola, barnomsorg och andra verksamheter för barn och ungdomar. Politikerna måste ta nya grepp. Vi lägger fram förslag till hur FN:s barnkonvention kan bli ett verktyg i kommunernas arbete med barn- och ungdomsfrågor, säger Louise Sylwander.

- Vi kallar årsrapporten "Barndom sätter spår" för att understryka för beslutsfattarna att det inte räcker med att prata om att det kanske blir bättre sen. Det barnen inte får med sig från början sätter spår längre fram och då är det betydligt dyrare för samhället att bryta en negativ utveckling.

De utsatta barnen drabbas hårdast
"Barndom sätter spår" visar att den ekonomiska krisen har slagit hårt mot de utsatta barnen och deras familjer. Arbetslösheten bland barnfamiljer har ökat kraftigt, barn till arbetslösa utestängs från dagis, allt fler av de minsta barnen vistas i stora dagisgrupper, specialundervisningen minskar i skolan. Det är några av de varningssignaler BO lyfter fram.

- Det allvarligaste är att barnomsorgens och skolans förmåga att kompensera för brister i de utsatta familjerna har minskat. Besparingarna på barn- och ungdomsverksamheter de senaste åren har skett samtidigt som behoven bland de utsatta barnen och ungdomar har ökat. Det är en mycket oroväckande utveckling.

BO:s förslag ökar hänsynen till barn och unga
De flesta av barnombudsmannens förslag tar avstamp i barnkonventionen och syftar till att öka hänsynen till barn och unga när beslut fattas som rör dem. Deras åsikter och beskrivningar av verkligheten måste bli en del av beslutsunderlagen.

Genomför barnkonventionen i kommunerna
Regeringen bör fastslå en strategi och en tidsplan för hur barnkonventionen ska genomföras i kommunerna. Det innebär bla att kommunerna bör göra kartläggningar av barns och ungas villkor och analysera beslutens konsekvenser för dem innan beslut fattas.

Öka barns och ungas inflytande
BO visar hur kommunallagen kan ändras så att barns och ungas inflytande ökar. Kommunala nämnder bör bli skyldiga att ta reda på vad barn och ungdomar tycker innan beslut fattas som rör dem. Barn och ungdomar bör få möjlighet att begära folkomröstningar och väcka ärenden i nämnderna.

Låt barn till arbetslösa gå kvar på dagis
Låt barnets eget behov bli avgörande för rätten till en barnomsorgsplats.
- Barnkonventionen gäller även samhällets ekonomiska beslut. Artikel fyra innebär att att barn och ungdomsverksamheter ska prioriteras. Det är dags att ansvariga politiker inser att barnkonventionen ställer krav på de kommunala besluten, säger Louise Sylwander.
I rapporten finns dessutom förslag om barns skydd mot sexuella övergrepp i barn- och ungdomsverksamheter för barn och ungdomar samt hur riskerna för olycksfall i boendet kan minska. Dessutom sammanfattas vissa förslag mot mobbning som läggs fram i sin helhet i en kommande rapport.