Sätt kampen mot mobbningen överst på skolans dagordning

Regeringen måste sätta kunskapen främst i kampen mot mobbningen. Det är barnombudsmannen Louise Sylwanders budskap i den rapport hon lämnade till regeringen på fredagen.

BO föreslår att kunskap om mobbning ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningen och att regeringen tar initiativ till att skolpersonalen under en treårsperiod får fortbildning om mobbning. Rapportens andra huvudförslag är skärpt ansvar för skolpersonalen. Varje skola måste bemöta problemen tidigt och med effektivare samverkan mellan skolan och eleverna och mellan skolan och föräldrar och andra myndigheter.

- Omkring 100 000 elever är med om mobbning varje år. Det betyder att den ligger kvar på samma höga nivå som i början av 1980-talet. Omfattningen gör att mobbningen måste ses som ett samhällsproblem. Regeringen måste nu sätta kampen mot mobbningen överst på skolans dagordning genom att förtydliga ansvaret för dem som arbetar i skolan och satsa på utbildning av skolpersonalen. Att slippa mobbning är en rättighet för varje barn, säger Louise Sylwander.

Rapporten är ett resultat av att BO haft i uppdrag att samordna myndigheternas insatser mot mobbning och lyfta upp mobbningsproblemet i samhällsdebatten. Förslagen har bl a sitt ursprung i de cirka 6 000 brev BO fick från 13-åringar förra året och undersökningar som BO gjort.

Många lärare saknar kunskap om mobbning
- Varje lärarhögskola kan inte själv få bestämma vilken kunskapsnivå lärarna ska ha. En undersökning vi gjort bland högskolorna visar att nyutbildade lärare kan komma ut i skolan utan att ha fått någon undervisning om mobbning. Kunskap om mobbning måste bli en obligatorisk del av alla lärarutbildningar, säger Louise Sylwander.

- Personalens kunskap och engagemang är den viktigaste ingrediensen i kampen mot mobbning. Ansvaret för fortbildningen ligger på varje kommun och skola men regeringen måste gå före och visa allvaret i situationen genom att avsätta medel som stimulerar till särskilda insatser. Målet för insatserna är att all skolpersonal ska ha med sig en grundläggande kompetens om mobbning in i nästa sekel, säger Louise Sylwander.

Elever ska inte behöva tveka om vuxnas ansvar
- Elever och föräldrar ska inte behöva tveka om vem som har ansvaret för skolans insatser. Därför måste skolpersonalens skyldighet att ingripa mot mobbning och rektors övergripande ansvar förtydligas i skollagen.

Inflytande för elever minskar mobbning - Kampen mot mobbning går hand i hand med elevernas möjligheter att påverka i skolan. Mobbningen minskar när skolan satsar på att öka elevernas inflytande. En annan framgångsrik metod är s k kompissamtal för att skapa givande möten mellan elever och lärare, säger Louise Sylwander.


Förslagen i sammanfattning

Ökad kunskap
Kunskap om mobbning måste bli en obligatorisk del av lärarutbildningen.
Regeringen måste avsätta medel till att skapa en baskompetens om mobbning hos skolpersonalen genom en treårig satsning på fortbildning.
Skolorna bör arbeta med regelbundna forum för samtal, t ex kompissamtal, mellan elever och personal samt ge ökat utrymme för undervisning om samhällets värdegrund och regler.

Tydligare ansvar
Tydligare centrala riktlinjer för vad kommunernas skolplaner ska innehålla om arbetet mot mobbning, t ex när det gäller rutiner för polisanmälningar.
Rektor får i skollagen uttryckligt ansvar för att vidta åtgärder mot mobbning och för att skolan upprättar, genomför och utvärderar sitt handlingsprogram mot mobbning.
Lärare och annan skolpersonal blir skyldiga att rapportera våld och mobbning till rektor och deras skyldighet att ingripa skärps.

Effektivare samverkan
Fler vuxna som kvalitetshöjare i skolan genom att den s k Kalmarmodellen får användas och genom att ALU-perioderna förlängs till tolv månader.
Eleverna ska ha rätt att påverka och utvärdera skolans insatser mot mobbning.
Föräldrarna måste ges en tydlig roll och formerna för deras medverkan skrivas in i skolans handlingsplan.