Barnpornografi får inte skyddas av grundlagarna

Barnombudsmannen Louise Sylwander ställer sig inte bakom det förslag till grundlagsändringar som majoriteten i barnpornografiutredningen presenterat när det gäller innehav av barnpornografi. Förslaget täcker inte alla typer av barnpornografiska bilder och det tar inte heller tillräcklig hänsyn till den tekniska utvecklingen för framtida former av barnpornografi.

- Regering och riksdag måste tydligt markera att Sverige inte accepterar någon som helst befattning med barnpornografi. Det är helt fel signal att barnpornografiska bilder kan ges ett grundlagsskydd. Därför kan jag inte heller stödja majoritetens förslag i utredningen, säger Louise Sylwander.

- Jag hoppas att frågan nu får en bra och långsiktig lösning, men man måste komma ihåg att det inte enbart räcker med att ändra lagen. För att ett innehavsförbud ska bli verkningsfullt måste det även skapas möjligheter för en effektiv tillämpning av förbudet. Det krävs metod- och kompetensutveckling samt resursförstärkning hos framförallt polis- och tullmyndigheter, fortsätter Louise Sylwander.

Vidare framgår bl.a. följande av BO:s remissvar.

- Alla barnpornografiska bilder bör omfattas av ett innehavsförbud.
- Barnpornografibrottet måste betraktas som ett sexualbrott och inte som idag ett brott mot allmän ordning.
- Nivån på det grova barnpornografibrottet är för högt satt.
- En åldersgräns på 18 år bör införas i barnpornografibrottet, dvs i enlighet med barnkonventionens regler.