Ny talesman för barnen i Europa

Barnen i Europa fick den 9 juni en ny och stark företrädare genom att Barnombudsmännens europeiska nätverk, European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) bildades i Trondheim, Norge.

Representanter från 11 länder beslutade att medlemmarna i nätverket gemensamt ska arbeta för att höja levnadsstandarden för alla barn i Europa genom att:
- verka för att FN:s barnkonvention genomförs på alla nivåer i samhället
- utöva påtryckningar för barns rättigheter och intressen på europeiska och internationella organisationer som t.ex. EU och Europarådet
- gynna och stödja etableringen av instanser som företräder barn på ett effektivt och oberoende sätt
- gemensamt agera för att varje nation har en fastställd barnpolicy
- gemensamt utvärdera den inverkan politiska och ekonomiska förändringar har på deras liv
Norges barnombudsman, Trond Waage, blir nätverkets första ordförande. UNICEF kommer att stå för kansliet.
- Jag tror att nätverket kan bidra till att arbetet med barnkonventionen blir mer effektivt och samordnat, säger Louise Sylwander.

Frågor som ENOC prioriterar är bl a:
- att upprätta modeller för hur barn aktivt ska kunna delta i beslutsfattandet på nationell, regional och lokal nivå
- att utveckla ombudsmännens kommunikation med barn
- att bekämpa barnpornografin, t.ex. på internet
- att arbeta för att barn får en uppfostran och utbildning fri från våld 
- att utarbeta strategier för hur man ska stoppa diskrimineringen av barn som är invandrare eller tillhör andra minoritetsgrupper

I Strategi för europeiska barn som antogs av Europarådets parlamentariska församling 1996 uppmanades medlemsstaterna att utse oberoende kommissionärer/ barnombudsmän för att på så sätt göra barns rättigheter till en politisk prioritet. Antalet sådana instanser växer nu snabbt över hela världen.

Representanter från följande länder deltog i mötet: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Tyskland, Ungern, Norge, Ryska federationen, Spanien och Sverige.